ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

            ๓. อสฺสาชานียสุตฺตวณฺณนา
   [๑๓] ตติเย องฺเคหีติ คุณงฺเคหิ. ตสฺสํ ทิสายํ ชาโต โหตีติ ตสฺสํ สินฺธุ-
นทีตีรทิสายํ ชาโต โหติ. อญฺเปิ ภทฺรา อสฺสาชานียา ตตฺเถว ชายนฺติ. อลฺลํ
วา สุกฺขํ วาติ อลฺลติณํ วา สุกฺขติณํ วา. น จ อญฺเ ๔- อสฺเส อุพฺเพเชตาติ
น อญฺเ อสฺเส อุพฺเพเชติ น ปหรติ น สหติ ๕- น กลหํ กโรติ. สาเยฺยานีติ สภาวา.
กูเฏยฺยานีติ กูฏภาวา. ชิเมฺหยฺยานีติ ชิมฺหภาวา. วงฺเกยฺยานีติ วงฺกภาวา.
อิจฺจสฺส จตูหิปิ ปเทหิ อสิกฺขิตภาโวว กถิโต. วาหีติ วหนสภาโว ทินฺโนวาท-
ปฏิกโร. ยาว ชีวิตมรณปริยาทานาติ ยาว ชีวิตสฺส มรเณน ปริยาทานา. ๖- สกฺกจฺจํ
ปริภุญฺชตีติ อมตํ วิย ปจฺจเวกฺขิตฺวา สมญฺเ๗- ปริภุญฺชติ.
ปุริสถาเมนาติอาทีสุ าณถามาทโยปิ ๘- กถิตา. สณฺานนฺติ โอสกฺกนํ. ๙-             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๓๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5325              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5325              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=103              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=3862              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=4095              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=4095              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com