ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

            ๗. ปมพลสุตฺตวณฺณนา
   [๒๗] สตฺตเม อุชฺฌตฺติพลาติ อุชฺฌานพลา. พาลานํ หิ "ยํ อสุโก
อิทญฺจิทญฺจ อาห, มํ โส อาห, ๗- น อญฺนฺ"ติ เอวํ อุชฺฌานเมว พลํ.
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. คนฺธมาลวิเลปนจุณฺณานิ สี. นงฺคลพลิพทฺทภตฺตวตฺถาทีนิ
@ ฉ.ม. คนฺธมาลมูลาทีนิ  ฉ.ม. เปยฺยวชฺเชนาติ  ฉ.ม. อยํ ปาโ น ทิสฺสติ
@ ฉ.ม. อตฺถูปปริกฺขิตา สี. ยํ อสฺส โกธจิตฺตํ, ตถา มํ โส อาห
นิชฺฌตฺติพลาติ "น อิทํ เอวํ, นาเมตนฺ"ติ อตฺถานตฺถนิชฺฌาปนํเยว พลํ.
ปฏิสงฺขานพลาติ ปจฺจเวกฺขณพลา. ขนฺติพลาติ อธิวาสนกฺขนฺติพลา. ๑-             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๔๗-๒๔๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5550              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5550              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=117              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=4583              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=4844              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=4844              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com