ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

              ๕. อุโปสถวคฺค
            ๔. วาเสฏฺสุตฺตวณฺณนา
   [๔๔] ปญฺจมสฺส จตุตฺเถ อิเม เจปิ วาเสฏฺ มหาสาลาติ ปุรโต ิเต
เทฺว สาลรุกฺเข ทสฺเสนฺโต ปริกปฺโปปมํ อาห. อิทํ วุตฺตํ โหติ:- อิเม ตาว
@เชิงอรรถ: สี. เวรสปตฺตสํวตฺตนิโก  ฉ.ม. สปตฺตา จ
@ ฉ.ม. เวรเมว  ฉ.ม. โก หิ  ฉ.ม. อยํ สทฺโท น ทิสฺสติ
มหาสาลา อเจตนา. สเจ เอเตปิ สเจตนา หุตฺวา อฏฺงฺคสมนฺนาคตํ อุโปสถํ
อุปวเสยฺยุ, เอเตสํปิ โส อุโปสถุปวาโส ๑- ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย อสฺส.
มนุสฺสภูเต ๒- ปน วตฺตพฺพเมว นตฺถีติ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๕๘-๒๕๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5809              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5809              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=134              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=5398              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5648              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5648              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com