ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

             ๕. พลสุตฺตวณฺณนา
   [๕] ปญฺจเม อวิชฺชา โกสชฺชสาวชฺชอสฺสทฺธิเยสุ อกมฺปนโต ปญฺาพลาทีนิ
ทฏฺพฺพานิ. อกุสลสงฺขาตาติ อกุสลาติ าตา. เอส นโย สพฺพตฺถ. นาลมริยาติ
อริยภาวํ กาตุ อสมตฺถา, อริยานํ วา อนนุจฺฉวิกา. โวทิฏฺาติ สุฏฺุ ทิฏฺา.
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อยํ ปาโ น ทิสฺสติ  ฉ.ม. เอตฺตกมฺปิ
@ ฉ.ม. อยํ สทฺโท น ทิสฺสติ  ฉ.ม. ปชฺชติ วาติ
โวจริตาติ มโนทฺวาเร สมุทาจารปฺปตฺตา. อตฺถิกสฺสาติ ธมฺมเทสนาย อตฺถิกสฺส.
อาชีวิตภยนฺติ ๑- ชีวิตวุตฺติภยํ. อสิโลกภยนฺติ ครหาภยํ. ปริสสารชฺชภยนฺติ ปริสํ
ปตฺวา สารชฺชโอกฺกมนภยํ. อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฺฏวิวฏฺฏํ กถิตํ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๘๙-๒๙๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6513              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6513              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=209              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=7711              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=7959              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=7959              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com