ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

             ๗. สุตวาสุตฺตวณฺณนา
   [๗] สตฺตเม ปญฺจ านานิ อชฺฌาจริตุนฺติ ปญฺจ การณานิ อติกฺกมิตุ
ปาณนฺติ อนฺตมโส กุนฺถกิปิลฺลิกํ. อทินฺนนฺติ อนฺตมโส ติณสลากมฺปิ ปรสนฺตกํ.
เถยฺยสงฺขาตนฺติ เถยฺยจิตฺเตนปิ. สนฺนิธิการกํ กาเม ปริภุญฺชิตุนฺติ สนฺนิธึ
กตฺวา เปตฺวา วตฺถุกามกิเลสกาเม ปริภุญฺชิตุ อภพฺโพ. อกปฺปิยํ กามคุณํ สนฺธาเยตํ
วุตฺตํ. พุทฺธํ ปจฺจกฺขาตุนฺติ "น พุทฺโธ อยนฺ"ติ เอวํ ปฏิกฺขิปิตุ. ธมฺมาทีสุปิ
เอเสว นโย. เอวนฺตาว อฏฺกถาย อาคตํ. ปาลิยํ ปน อิมสฺมึ สุตฺเต อคติคมนานิ
กถิตานิ.
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อาชีวิกาภยนฺติ  ฉ.ม. สมุทาคจฺฉนฺตีติ  ฉ.ม. อนุพนฺธิตพฺโพว             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๙๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6533              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6533              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=211              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=7835              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=8096              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=8096              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com