ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

             ๙. นาคสุตฺตวณฺณนา
   [๔๐] นวเม อารญฺกสฺสาติ อรญฺวาสิโน. โคจรปสุตสฺสาติ โคจร-
คหณตฺถาย คจฺฉนฺตสฺส. หตฺถิกลภาปีติ มหนฺตมหนฺตา หตฺถิโปตกา. ๙- หตฺถิจฺฉาปาติ
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อปยึสุเยวาติ  ฉ.ม. อภิยนฺเตวาติ  ม. ภยนิวารเณ ปติฏฺานคเตน
@ ฉ.ม. ตาวตึสวาสิโน  ฉ.ม. อภิรุฬฺหา  ฉ.ม. ทกฺขิเณนาภิมุขาติ
@ ฉ.ม. อปทํ วธิตฺวาติ  ฉ.ม. โหตุ  ฉ.ม. มหนฺตา มหนฺตา นาคา
ตรุณโปตกา. โอภคฺโคภคฺคนฺติ โอนาเมตฺวา นาเมตฺวา ปิตํ. โอคาหํ โอติณฺณสฺสาติ
โอคหิตพฺพตฺตา โอคาหนฺตํ ลทฺธนามํ อุทกติตฺถํ โอติณฺณสฺส. โอคาหา อุตฺติณฺณสฺสาติ
อุทกติตฺถโต อุตฺติณฺณสฺส. วูปกฏฺโติ วูปกฏฺโ หุตฺวา. อิทานิ ยสฺมา ทสพลสฺส
หตฺถินาเคน กิจฺจํ นตฺถิ, สาสเน ปน ตํสริกฺขกํ ปุคฺคลํ ทสฺเสตุ อิทมาหฏํ,
ตสฺมา ตํ ปุคฺคลํ ทสฺเสนฺโต เอวเมว โขติอาทิมาห.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๓๑๓-๓๑๔. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7067              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7067              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=244              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=9302              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=9555              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=9555              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com