ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๔๗๑} อฏฺมสิกฺขาปเท ฯ อธิกรณชาตานนฺติ เอเตหิ ภณฺฑนาทีหิ
อนุปฺปนฺนวิวาทาธิกรณานํ ฯ อุปสฺสุตินฺติ ๑- สุติสมีปํ ยตฺถ ตฺวา
สกฺกา โหติ เตสํ วจนํ โสตุ ตตฺถาติ อตฺโถ ฯ คจฺฉติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺสาติ เอตฺถ ปทวาเร ปทวาเร ทุกฺกฏํ ฯ มนฺเตนฺตนฺติ
อญฺเน สทฺธึ อญฺสฺมึ มนฺติยมาเน ฯ มนฺเตนฺเตติ วา ปาโ ฯ
อยมตฺโถ ฯ {๔๗๓} วูปสมิสฺสามีติ อุปสมิสฺสามิ อุปสมํ คมิสฺสามิ กลหํ
น กริสฺสามิ ฯ อตฺตานํ ปริโมเจสฺสามีติ มม อการกภาวํ
กเถตฺวา อตฺตานํ โมเจสฺสามิ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ
   เถยฺยสตฺถสมุฏฺานํ กายจิตฺตโต กายวาจาจิตฺตโต จ สมุฏฺาติ
สิยา กิริยา โสตุกามตาย คมนวเสน สิยา อกิริยา ิตฏฺานํ อาคนฺตฺวา
มนฺตยมานานํ อชานาปนวเสน ฯ รูปิยํ อญฺวาทกํ อุปสฺสุตีติ
อิมานิ หิ ตีณิ สิกฺขาปทานิ เอกปริจฺเฉทานิ ฯ สญฺาวิโมกฺขํ
สจิตฺตกํ โลกวชฺชํ กายกมฺมํ วจีกมฺมํ อกุสลจิตฺตํ ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ
         อุปสฺสุติสิกฺขาปทํ อฏฺมํ ฯ
@เชิงอรรถ: ๑. อุปสฺสุตีติปิ ปาโ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๔๗๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10088              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10088              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=711              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=2&A=13737              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=8400              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=8400              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com