ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๘๗๕} นวเม ฯ อภิสเปยฺยาติ สปถํ กเรยฺย ฯ นิรเยน อภิสปติ
นาม นิรเย นิพฺพตฺตามิ อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺตามิ นิรเย นิพฺพตฺตตุ
อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺตตูติ เอวมาทินา นเยน อกฺโกสติ ปริภาสติ ฯ
พฺรหฺมจริเยน อภิสปติ นาม คิหินี โหมิ โอทาตวตฺถา โหมิ
ปริพฺพาชิกา โหมิ อิตรา วา เอทิสา โหตูติ เอวมาทินา นเยน
อกฺโกสติ ฯ วาจาย วาจาย ปาจิตฺติยํ ฯ ฐเปตฺวา ปน นิรยญฺจ
พฺรหฺมจริยญฺจ สุนขี สูกรี กาณา กุณีติอาทินา นเยน อกฺโกสนฺติยา
วาจาย วาจาย ทุกฺกฏํ ฯ {๘๗๘} อตฺถปุเรกฺขารายาติ อฏฺฐกถํ
กเถนฺติยา ฯ ธมฺมปุเรกฺขารายาติ ปาลึ วาเจนฺติยา ฯ
อนุสาสนีปุเรกฺขารายาติ อิทานิปิ ตฺวํ เอทิสา สาธุ วิรมสฺสุ โน เจ
วิรมสิ อทฺธา ปุน เอวรูปานิ กมฺมานิ กตฺวา นิรเย อุปฺปชฺชิสฺสสิ
ติรจฺฉานโยนิยํ อุปฺปชฺชิสฺสสีติ เอวํ อนุสาสนิยํ ฐตฺวา วทนฺติยา
อนาปตฺติ ฯ เสสํ อุตฺตานเมว ฯ ติสมุฏฺฐานํ กิริยา สญฺญาวิโมกฺขํ
สจิตฺตกํ โลกวชฺชํ กายกมฺมํ วจีกมฺมํ อกุสลจิตฺตํ ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ
           นวมสิกฺขาปทํ ฯ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๕๔๓-๕๔๔. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11435&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11435&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=213              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=3&A=3085              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=2525              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=2525              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]