ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๙๙๒} จตุตฺเถ ฯ ยาคุ วาติอาทีสุ ตณฺฑุลโกฏฺฏนํ อาทึ กตฺวา
สพฺพปฺปโยเคสุ ปโยคคณนาย ทุกฺกฏํ ฯ ยาคุภตฺเตสุ ภาชนคณนาย
ขาทนียาทีสุ รูปคณนาย ปาจิตฺติยานิ ฯ {๙๙๓} ยาคุปาเนติ มนุสฺเสหิ
สงฺฆสฺสตฺถาย กยิรมาเน ยาคุปาเน วา สงฺฆภตฺเต วา เตสํ สหายภาเวน
ยงฺกิญฺจิ ปจนฺติยา อนาปตฺติ ฯ เจติยปูชาย สหายิกา หุตฺวา
คนฺธาทีนิ ปูเชติ วฏฺฏติ ฯ อตฺตโน เวยฺยาวจฺจกรสฺสาติ สเจปิ
มาตาปิตโร อาคจฺฉนฺติ ยงฺกิญฺจิ วีชนึ วา สมฺมุญฺชนีทณฺฑกํ ๑- วา
การาเปตฺวา เวยฺยาวจฺจกรฏฺฐาเน ฐเปตฺวาว ยงฺกิญฺจิ ปจิตุํ
วฏฺฏติ ฯ เสสํ อุตฺตานเมว ฯ สมุฏฺฐานาทีนิ ตติยสทิสาเนวาติ ฯ
            จตุตฺถํ ฯ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๕๕๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11621&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11621&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=304              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=3&A=4165              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=3386              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=3386              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]