ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๑๑๖๔} ทสเม ฯ อนาปุจฺฉาติ อนาปุจฺฉิตฺวา ฯ ภิกฺขุนีหิ ทฺวิกฺขตฺตุํ
อาปุจฺฉิตพฺพํ ปพฺพชฺชกาเล จ อุปสมฺปทกาเล จ ฯ ภิกฺขูนํ ปน
สกึ อาปุจฺฉิเตปิ วฏฺฏติ ฯ {๑๑๖๕} อชานนฺตีติ มาตาทีนํ อตฺถิภาวํ อชานนฺตี ฯ
เสสํ อุตฺตานเมว ฯ อปุพฺพสมุฏฺฐานสีสํ จตุสฺสมุฏฺฐานํ วาจโต
กายวาจโต วาจาจิตฺตโต กายวาจาจิตฺตโต จ สมุฏฺฐาติ ฯ กถํ ฯ
อพฺภานกมฺมาทีสุ เกนจิเทว กรณีเยน ขณฺฑสีมายํ นิสินฺนา ปกฺโกสถ
สิกฺขมานํ อิเธว นํ อุปสมฺปาเทสฺสามาติ อุปสมฺปาเทติ เอวํ วาจโต
จ สมุฏฺฐาติ ฯ อุปสฺสยโต ปฏฺฐาย อุปสมฺปาเทสฺสามีติ วตฺวา
ขณฺฑสีมํ คจฺฉนฺติยา กายวาจโต จ สมุฏฺฐาติ ฯ ทฺวสุปิ ฐาเนสุ
ปณฺณตฺติภาวํ ชานิตฺวาว วีติกฺกมํ กโรนฺติยา วาจาจิตฺตโต
กายวาจาจิตฺตโต จ สมุฏฺฐาติ ฯ อนนุชานาเปตฺวา อุปสมฺปาทนโต
กิริยากิริยํ โนสญฺญาวิโมกฺขํ อจิตฺตกํ ปณฺณตฺติวชฺชํ กายกมฺมํ
วจีกมฺมํ ติจิตฺตํ ติเวทนนฺติ ฯ
             ทสมํ ฯ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๕๖๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11832&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11832&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=432              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=3&A=5928              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=4804              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=4804              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]