ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

        ปาฏิเทสนียกณฺฑวณฺณนา
    ปาฏิเทสนียา นาม    ขุทฺทกานํ อนนฺตรา
    เย ธมฺมา อฏฺฐ อารุฬฺหา สงฺเขเปเนว สงฺคหํ
    เตสํ ปวตฺตเต เอสา   สงฺเขเปเนว วณฺณนา ฯ
   {๑๒๒๘} ยานิ หิ เอตฺถ ปาลิยํ สปฺปิเตลาทีนิ นิทฺทิฏฺฐานิ ตานิเยว
วิญฺญาเปตฺวา ภุญฺชนฺติยา ปาฏิเทสนียา ฯ ปาลิวินิมุตฺตเกสุ ปน
สพฺเพสุ ทุกฺกฏํ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ อฏฺฐวิธํ ปเนตํ
ปาฏิเทสนียํ จตุสฺสมุฏฺฐานํ กายโต วาจโต กายวาจโต
กายวาจาจิตฺตโต จ สมุฏฺฐาติ กิริยา โนสญฺญาโมกฺขํ อจิตฺตกํ ปณฺณตฺติวชฺชํ
กายกมฺมํ วจีกมฺมํ ติจิตฺตํ ติเวทนนฺติ ฯ
      ปาฏิเทสนียกณฺฑวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๕๖๘-๕๖๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11965&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11965&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=494              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=3&A=7076              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=5335              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=5335              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]