ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๕๕๒} เตน สมเยนาติ เทฺวภาคสิกฺขาปทํ ฯ ตตฺถ อนฺเต อาทิยิตฺวาติ
สนฺถตสฺส อนฺเต อนุวาตํ วิย ทสนฺเต โอทาตานํ อลฺลิยาเปตฺวา ฯ
เทฺว ภาคาติ เทฺว โกฏฺฐาสา ฯ อาทาตพฺพาติ คเหตพฺพา ฯ
โคจริยานนฺติ กปิลวณฺณานํ ฯ เทฺว ตุลา อาทาตพฺพาติ จตูหิ ตุลาหิ
กาเรตุกามํ สนฺธาย วุตฺตํ ฯ อตฺถโต ปน ยตฺตเกหิ เอฬกโลเมหิ
กาตุกาโม โหติ เตสุ เทฺว โกฏฺฐาสา กาฬกานํ เอโก
โอทาตานํ เอโก โคจริยานนฺติ อิทเมว ทสฺสิตํ โหตีติ เวทิตพฺพํ ฯ
เสสํ อุตฺตานตฺถเมว ฯ สมุฏฺฐานาทีนิปิ โกสิยสิกฺขาปทสทิสาเนว ฯ
เกวลํ อิทํ อาทาย อนาทาย จ กรณโต กิริยากิริยํ
เวทิตพฺพนฺติ ฯ
        เทฺวภาคสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๒๑๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4579&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4579&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=82              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=2&A=1877              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=1178              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=1178              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]