ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๕๕๒} เตน สมเยนาติ เทฺวภาคสิกฺขาปทํ ฯ ตตฺถ อนฺเต อาทิยิตฺวาติ
สนฺถตสฺส อนฺเต อนุวาตํ วิย ทสนฺเต โอทาตานํ อลฺลิยาเปตฺวา ฯ
เทฺว ภาคาติ เทฺว โกฏฺาสา ฯ อาทาตพฺพาติ คเหตพฺพา ฯ
โคจริยานนฺติ กปิลวณฺณานํ ฯ เทฺว ตุลา อาทาตพฺพาติ จตูหิ ตุลาหิ
กาเรตุกามํ สนฺธาย วุตฺตํ ฯ อตฺถโต ปน ยตฺตเกหิ เอฬกโลเมหิ
กาตุกาโม โหติ เตสุ เทฺว โกฏฺาสา กาฬกานํ เอโก
โอทาตานํ เอโก โคจริยานนฺติ อิทเมว ทสฺสิตํ โหตีติ เวทิตพฺพํ ฯ
เสสํ อุตฺตานตฺถเมว ฯ สมุฏฺานาทีนิปิ โกสิยสิกฺขาปทสทิสาเนว ฯ
เกวลํ อิทํ อาทาย อนาทาย จ กรณโต กิริยากิริยํ
เวทิตพฺพนฺติ ฯ
        เทฺวภาคสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺิตา ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๒๑๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4579              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4579              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=82              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=2&A=1877              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=1178              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=1178              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com