ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๑๖๔} จตุตฺถสิกฺขาปเท ฯ น พหุกตาติ น กตพหุมานา ฯ
น ธมฺมพหุมานํ กตฺวา โอวทนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ ภิกฺขุโนวาทกํ
อวณฺณํ กตฺตุกาโมติ อาทีนํ อุชฺฌาปนเก วุตฺตนเยเนวตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ อุปสมฺปนฺนํ สงฺเฆน อสมฺมตนฺติ เอตฺถ อสมฺมโต
นาม สมฺมเตน วา สงฺเฆน วา ภารํ กตฺวา ปิโต เวทิตพฺโพ ฯ
อนุปสมฺปนฺนํ สงฺเฆน สมฺมต วา อสมฺมตํ วาติ เอตฺถ ปน
ภิกฺขุกาเล สมฺมตึ ลภิตฺวา สามเณรภูมิยํ ิโต สมฺมโต ฯ
สมฺมเตน วา สงฺเฆน วา ปิโต พหุสฺสุโต สามเณโร อสมฺมโตติ
เวทิตพฺโพ ฯ เสสํ วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมว ฯ ติสมุฏฺานํ
กายจิตฺตโต วาจาจิตฺตโต กายวาจาจิตฺตโต จ สมุฏฺาติ กิริยา
สญฺาวิโมกฺขํ สจิตฺตกํ โลกวชฺชํ กายกมฺมํ วจีกมฺมํ อกุสลจิตฺตํ
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ
          อามิสสิกฺขาปทํ จตุตฺถํ ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๓๗๔-๓๗๕. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=7898              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=7898              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=434              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=2&A=9665              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5063              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5063              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com