ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๓๗๔} นวมสิกฺขาปเท ฯ ตสฺส วา อทินฺนนฺติ จีวรสฺสามิกสฺส
ปริภุญฺชาหิ วา วิสฺสชฺเชหิ วา ยถาปจฺจยํ วา กโรหีติ เอวํ วตฺวา
อทินฺนํ ฯ ตสฺส วา อวิสฺสาเสนฺโตติ เยน ๑- วินยกมฺมํ กตํ ตสฺส
อวิสฺสาเสน วา ฯ เตน ปน ทินฺเนน ๒- วา ตสฺส วิสฺสาเสน วา
ปริภุญฺชนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ เสสเมตฺถ ตึสกกณฺฑวณฺณนายํ
@เชิงอรรถ: ๑. กรณวจนํ ทฏฺฐพฺพํ. สมฺปทานวจนํ สุฏฺฐุ ปากฏํ โหติ. ๒. ทินฺนํ.
วุตฺตนยตฺตาว อุตฺตานเมวาติ ฯ กฐินสมุฏฺฐานํ กายวาจโต
กายวาจาจิตฺตโต จ สมุฏฺฐาติ กิริยากิริยํ โนสญฺญาวิโมกฺขํ อจิตฺตกํ
ปณฺณตฺติวชฺชํ กายกมฺมํ วจีกมฺมํ ติจิตฺตํ ติเวทนนฺติ ฯ
          วิกปฺปนสิกฺขาปทํ นวมํ ฯ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๔๕๖-๔๕๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9631&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9631&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=623              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=2&A=12464              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=7313              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=7313              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]