ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๓ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๓)

   {๓๑๐} ปิฏฺิโต ปิฏฺิโต คนฺตฺวาติ เถโร กิร คิลาเน ปฏิชคฺคนฺโต
ชิณฺเณ วุฑฺเฒ สงฺคณฺหนฺโต สพฺพปจฺฉโต อาคจฺฉติ ฯ อิทมสฺส
จาริตฺตํ ฯ เตน วุตฺตํ ปิฏฺิโต ปิฏฺิโต คนฺตฺวาติ ฯ อคฺคาสนนฺติ
เถราสนํ ฯ อคฺโคทกนฺติ ทกฺขิโณทกํ ฯ อคฺคปิณฺฑนฺติ สงฺฆตฺเถรปิณฺฑํ ฯ
   {๓๑๕} ปติฏฺาเปสีติ อฏฺารสโกฏิปริจฺจาคํ กตฺวา ปติฏฺาเปสิ ฯ
เอวํ สพฺพาปิ จตุปณฺณาสโกฏิโย ปริจฺจชิ ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓ หน้า ๓๖๑. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7398              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7398              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=260              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=7&A=2170              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2271              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2271              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com