ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๓๐ ภาษาบาลีอักษรไทย วิมาน.อ. (ปรมตฺถที.)

          ๖๖. ๒. ทุติยอคาริยวิมานวณฺณนา
   ยถา วนํ จิตฺตลตนฺติ ทุติยอคาริยวิมานํ. เอตฺถาปิ อฏฺุปฺปตฺติ อนนฺตร-
สทิสาว.
   [๑๐๕๔]    "ยถา วนํ จิตฺตลตํ ปภาสติ
          อุยฺยานเสฏฺ ติทสานมุตฺตมํ
          ตถูปมํ ตุยฺหมิทํ วิมานํ
          โอภาสยํ ติฏฺติ อนฺตลิกฺเข.
   [๑๐๕๕]    เทวิทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว
          มนุสฺสภูโต กิมกาสิ ปุญฺ
          เกนาสิ เอวญฺชลิตานุภาโว
          วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตี"ติ ปุจฺฉิ.
   [๑๐๕๖] โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน   โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต
       ปญฺหํ ปุฏฺโ วิยากาสิ    ยสฺส กมฺมสฺสิทํ ผลํ.
   [๑๐๕๗]    "อหญฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก
          โอปานภูตา ฆรมาวสิมฺห
          อนฺนญฺจ ปานญฺจ ปสนฺนจิตฺตา
          สกฺกจฺจ ทานํ วิปุลํ อทมฺห.
   [๑๐๕๘] เตน เม'ตาทิโส วณฺโณ ฯเปฯ
   [๑๐๕๙] วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตี"ติ
อตฺตโน สมฺปตฺตึ พฺยากาสิ. คาถาสุปิ อปุพฺพํ นตฺถิ.
          ทุติยอคาริยวิมานวณฺณนา นิฏฺิตา.
           ----------------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓๐ หน้า ๓๓๓-๓๓๔. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=7039              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=7039              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=66              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=2355              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=2382              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=2382              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com