ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๔ ภาษาบาลีอักษรไทย วิภงฺค.อ. (สมฺโมห.)

             ทิฏฺิคตนิทฺเทสวณฺณนา
   [๙๗๗] ทิฏฺิคตนิทฺเทเส พฺรหฺมชาเล เวยฺยากรเณติ พฺรหฺมชาลนามเก
เวยฺยากรเณ ทีฆนิกายสฺส ปมสุตฺตนฺเต. วุตฺตานิ ภควตาติ สตฺถารา สยํ
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อฏฺตณฺหาวิจริตสตํ      ฉ.ม. ทฏฺพฺโพ
อาหจฺจ ภาสิตานิ. จตฺตาโร สสฺสตวาทาติอาทีสุ "เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
กิมาคมฺม กิมารพฺภ สสฺสตวาทา สสฺสตํ อตฺตานญฺจ โลกญฺจ ปญฺเปนฺติ
จตูหิ วตฺถูหี"ติอาทินา ๑- พฺรหฺมชาเล วุตฺตนเยเนว ปเภโท จ อตฺโถ จ
เวทิตพฺโพติ.
           สมฺโมหวิโนทนิยา วิภงฺคฏฺกถาย
           ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺควณฺณนา นิฏฺิตา.
             ------------
@เชิงอรรถ: ที.สี. ๙/๓๐/๑๓             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๔ หน้า ๕๖๑-๕๖๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=13184              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=13184              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1072              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=35&A=13897              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10928              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10928              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com