ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๔ ภาษาบาลีอักษรไทย วิภงฺค.อ. (สมฺโมห.)

            ๓. ปญฺหาปุจฺฉกวณฺณนา
   [๓๘๖] ปญฺหาปุจฺฉเก ปาลิอนุสาเรเนว สติปฏฺฐานานํ กุสลาทิภาโว
เวทิตพฺโพ. อารมฺมณตฺติเกสุ ปน สพฺพานิปิ เอตานิ อปฺปมาณํ นิพฺพานํ อารพฺภ
ปวตฺตนโต อปฺปมาณารมฺมณาเนว, น มคฺคารมฺมณานิ. สหชาตเหตุวเสน ปน
มคฺคเหตุกานิ, วิริยํ วา วีมํสํ วา เชฏฺฐกํ กตฺวา มคฺคภาวนากาเล มคฺคาธิปตีนิ,
ฉนฺทจิตฺตเชฏฺฐกาย มคฺคภาวนาย นวตฺตพฺพานิ มคฺคาธิปตีนีติ ผลกาเลปิ
นวตฺตพฺพาเนว. อตีตาทีสุ เอการมฺมณภาเวนปิ นวตฺตพฺพานิ. นิพฺพานสฺส ปน
พหิทฺธาธมฺมตฺตา พหิทฺธารมฺมณานิ นาม โหนฺตีติ เอวเมตสฺมึ ปญฺหาปุจฺฉเก
นิพฺพตฺติตโลกุตฺตราเนว สติปฏฺฐานานิ ๒- กถิตานิ. สมฺมาสมฺพุทฺเธน หิ
สุตฺตนฺตภาชนียสฺมึเยว โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา สติปฏฺฐานา กถิตา,
อภิธมฺมภาชนียปญฺหาปุจฺฉเกสุ ปน โลกุตฺตราเยวาติ เอวมยํ
สติปฏฺฐานวิภงฺโคปิ เตปริวฏฺฏํ นีหริตฺวาว ภาเชตฺวา ทสฺสิโตติ.
           ปญฺหาปุจฺฉกวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
          สมฺโมหวิโนทนิยา วิภงฺคฏฺฐกถาย
           สติปฏฺฐานวิภงฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.
@เชิงอรรถ: ฉ.ม.....นิมิตฺตาทิเภเทสุ      ม. สติปฏฺฐานาติ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๔ หน้า ๓๐๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7341&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7341&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=462              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=35&A=6385              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5608              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5608              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]