ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๔. อุปาทินฺนตฺติกวณฺณนา
  [๕๑] อุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกสฺส ปญฺหาวาเร วตฺถุ อุปาทานิยานํ ขนฺธานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ปวตฺตึ สนฺธาย วุตฺตํ. ปฏิสนฺธิยมฺปน ตํ ปุเรชาตํ
น โหติ.
  [๗๒] อุปาทินฺนุปาทานิโย กพฬิงฺการาหาโร อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส
กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยติ เอตฺถ อุปาทินฺนุปาทานิโย กพฬิงฺการาหาโร
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. ปุเรชาตปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตวเสนาติ
@๒-๒ ฉ.ม. เหตุมูลกาทีสุ ลพฺภมานวารคณนา อลพฺภมานานํ อลพฺภมานตาติ
@ ฉ.ม. วุตฺตนเยเนว
นาม กมฺมสมุฏฺฐานานํ รูปานํ อพฺภนฺตเร คตา โอชา. อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส
กายสฺสาติ ตสฺเสว กมฺมสมุฏฺฐานรูปกายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย. รูปชีวิตินฺทฺริยํ
วิย กฏตฺตารูปานํ อนุปาลนอุปตฺถมฺภนวเสน ปจฺจโย, น ชนกวเสน. ยมฺปน
มณฺฑูกาทโย คิลิตฺวา ฐิตานํ อหิอาทีนํ กายสฺส ชีวมานมณฺฑูกาทิสรีเร โอชา
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยติ วทนฺติ, ตํ น คเหตพฺพํ. น หิ ชีวมานกสรีเร โอชา
อญฺญสฺส สรีรสฺส อาหารปจฺจยตํ สาเธติ. อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺสาติ เอตฺถ
ปน ชนกวเสนาปิ ลพฺภติ. อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส จ อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส
จาติ เอตฺถ เอกสฺส อุปตฺถมฺภกวเสน, เอกสฺส ชนกวเสน, อุภินฺนมฺปิ วา
อุปตฺถมฺภกวเสเนว วุตฺโต. เทฺว ปน อาหารา เอกโต ปจฺจยา โหนฺตา
อุปตฺถมฺภกาว โหนฺติ, น ชนกา. เสสเมตฺถ ปาลิเมว สาธุกํ โอโลเกตฺวา
เวทิตพฺพํ.
           อุปาทินฺนตฺติกวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
              -----------


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๕๖๑-๕๖๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12689&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12689&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1418              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=40&A=18217              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8991              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8991              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]