ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

   ปริตฺตารมฺมณตฺติเก อปฺปมาณารมฺมณา เจตนาติ เสกฺขานํ โคตฺรภูเจตนา,
ปจฺจเวกฺขณเจตนาติปิ วตฺตุ ํ วฏฺฏติ. วิปากานํ ปริตฺตารมฺมณานนฺติ ปฏิสนฺธิยํ
กมฺมํ อารมฺมณํ กตฺวา, ปวตฺเต จกฺขุวิญฺญาณาทิวเสน รูปาทิอารมฺมณํ ตทารมฺมณ-
วเสน ชวเนน คหิตปริตฺตารมฺมณญฺจ อารมฺมณํ กตฺวา อุปฺปนฺนานํ. เย ปน
"โคตฺรภูจิตฺเตน นตฺถิ ปฏิสนฺธี"ติ วทนฺติ, เต อิมินา สุตฺเตน ปฏิเสเธตพฺพา.
เสสเมตฺถ ปาลินเยเนว เวทิตพฺพํ. หีนตฺติโก สงฺกิลิฏฺฐตฺติกสทิโส.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๕๖๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12735&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12735&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1541              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=41&A=10998              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8873              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8873              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_41

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]