ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๔. ติกทุกปฏฺฐานวณฺณนา
   ติกทุกปฏฺฐาเนปิ กุสลํ เหตุํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ กุสโล เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยาติ ปญฺหามตฺตุทฺธารวเสเนว เทสนา กตา. ตตฺถ ยถา เหฏฺฐา
เหตุทุเกน สทฺธึ กุสลปทํ โยเชตฺวา สพฺพปจฺจยวเสน สพฺพวาเรสุ สงฺเขปโต เทสนา
กตา, เอวมิธ กุสลตฺติเกน สทฺธึ เหตุปทํ โยเชตฺวา สพฺพปจฺจยวเสน สพฺพวาเรสุ
สงฺเขปโต เทสนา กตา. ยถา จ เหตุปทํ, เอวํ นเหตุปทมฺปิ กุสลตฺติเกน สทฺธึ
โยเชตฺวา กุสลตฺติกเหตุทุกํ นิฏฺฐาปิตํ. ตโต ปรํ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ
เหตุํ ธมฺมนฺติอาทินา นเยน เวทนาตฺติกเหตุทุกาทีนิ เอกวีสติ ติกทุกานิ ทสฺสิตานิ.
   เอวํ พาวีสติยา ติเกหิ สทฺธึ เหตุทุกํ โยเชตฺวา ปุน เตหิเยว สทฺธึ
สเหตุกทุกาทโย สรณทุกปริโยสานา ลพฺภมานวเสน สพฺพทุกา โยชิตา. อิธาปิ
ยํ ยํ ปทํ โยชนํ น คจฺฉติ, ตํ ตเทว ๑- ปาลิยํเยว ปฏิกฺขิตฺตํ. เอวํ ทุกสตํ
คเหตฺวา ทฺวาวีสติยา ติเกสุ ปกฺขิปิตฺวา ติกทุกปฏฺฐานํ นาม เทสิตํ. ตตฺราปิ
เยน เยน นเยน ปาลิ สงฺขิตฺตา, โส โส นโย วิตฺถารโต เวทิตพฺโพติ.
           ติกทุกปฏฺฐานวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
              ----------


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๕๖๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12833&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12833&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2870              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=15212              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10331              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10331              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]