ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๖. ทุกทุกปฏฺฐานวณฺณนา
   ทุกทุกปฏฺฐาเนปิ เหตุสเหตุกํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ เหตุสเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยาติ ปญฺหุทฺธารวเสเนว สงฺเขปโต เทสนา กตา. ตตฺถ เหตุทุกํ
สเหตุกทุกาทีหิ สเหตุกทุกาทโย ๑- จ เตน สทฺธึ โยชิตา. ๒- เอเกกํ ปน ทุกํ
เสเสหิ เสสา จ เตหิ สทฺธึ ปฏิปาฏิยา โยเชตพฺพา. อิทญฺหิ ทุกทุกปฏฺฐานํ นาม
ทุเกสุเยว ทุเก ปกฺขิปิตฺวา เทสิตํ. เตเนตฺถ สพฺพทุเกหิ สทฺธึ สพฺพทุกานํ
โยชนา เวทิตพฺพา. ปาลิ ปน สงฺขิตฺตา. เยน เยน จ ปเทน สทฺธึ ยํ ยํ
ปทํ โยชนํ น คจฺฉติ, ตํ ตํ หาเปตฺวาว เทสนา กตาติ.
           ทุกทุกปฏฺฐานวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
              ----------
             อนุโลมปฏฺฐานวณฺณนา
   เอตฺตาวตา:-
           ติกญฺจ ปฏฺฐานวรํ ทุกุตฺตมํ
           ทุกํ ติกญฺเจว ติกํ ทุกญฺจ
           ติกํ ติกญฺเจว ทุกํ ทุกญฺจ
           ฉ อนุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. สเหตุกทุกาทีนิ   ฉ.ม. โยชิตานิ
อฏฺฐกถายํ วุตฺตคาถาย ทีปิตา ธมฺมานุโลมปฏฺฐาเน ฉ นยา นิทฺทิฏฺฐา โหนฺติ.
ปจฺจยวเสน ปเนตฺถ เอเกกสฺมึ ปฏฺฐาเน อนุโลมาทโย จตฺตาโร จตฺตาโร นยาติ
เอเกน ปริยาเยน จตุวีสตินยปฏิมณฺฑิตํ อนุโลมปฏฺฐานํเยว เวทิตพฺพนฺติ. ๑-
           อนุโลมปฏฺฐานวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             ------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๕๖๙-๕๗๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12860&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12860&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3243              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=16863              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11720              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=11720              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com