ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

             ๒. โอกาสสจฺฉิกฏฺ
            ๑. อนุโลมปจฺจนีกวณฺณนา
   [๑๑] เอวํ สุทฺธิกสจฺฉิกฏฺ วิตฺถาเรตฺวา อิทานิ ตเมว อปเรหิ
โอกาสาทีหิ นเยหิ วิตฺถาเรตุ ปุน ปุคฺคโล อุปลพฺภตีติอาทิ อารทฺธํ. ตตฺถ ปุจฺฉา
สกวาทิสฺส, ปฏิญฺา ปรวาทิสฺส. ปุน สพฺพตฺถาติ สรีรํ สนฺธาย อนุโยโค
สกวาทิสฺส, รูปสฺมึ อตฺตานํ สมนุปสฺสนาโทสญฺจ อญฺ ชีวํ อญฺ สรีรนฺติ
อาปชฺชนโทสญฺจ ทิสฺวา ปฏิกฺเขโป ปรวาทิสฺส. เสสเมตฺถ อนุโลมปจฺจนีกปญฺจเก
เหฏฺา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพํ. ปาโ ปน สงฺขิตฺโต. ตตฺถ ยสฺมา สรีรํ
สนฺธาย "สพฺพตฺถ นุปลพฺภตี"ติ วุตฺเต สรีรโต พหิ อุปลพฺภตี"ติ อาปชฺชติ,
ตสฺมา ปจฺจนีเก ปฏิกฺเขโป สกวาทิสฺส, ปมํ อนุชานิตฺวา ปจฺฉา อวชานาตีติ
ฉลวาทวเสน ๑- ปฏิกมฺมํ ปรวาทิสฺส. เสสํ ปากฏเมว.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๑๓๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3057              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3057              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=11              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=185              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=169              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=169              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com