ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๖. โอปมฺมสํสนฺทนวณฺณนา
   [๒๘-๓๖] อิทานิ รูปาทีเหว สทฺธึ โอปมฺมวเสน สจฺฉิกฏฺสํสนฺทนํ
โหติ. ตตฺถ รูปเวทนานํ อุปลทฺธิสามญฺเน อญฺตฺตปุจฺฉา จ ปุคฺคลรูปานํ
อุปลทฺธิสามญฺปุจฺฉา จาติ ปุจฺฉาทฺวยมฺปิ สกวาทิสฺส, อุโภปิ ปฏิญฺา ปรวาทิสฺส.
ปรวาทินา อนุญฺาเตน อุปลทฺธิสามญฺเน รูปเวทนานํ วิย รูปปุคฺคลานํ
อญฺตฺตานุโยโค สกวาทิสฺส, ปฏิกฺเขโป อิตรสฺส. เสสมิธาปิ อตฺถโต ปากฏเมว.
ธมฺมโต ปเนตฺถ รูปมูลกาทีนํ จกฺกานญฺจ วเสน สกวาทีปกฺเข วีสาธิกานิ นว
นิคฺคหปญฺจกสตานิ ทสฺสิตานิ. กถํ? ขนฺเธสุ ตาว รูปมูลเก จกฺเก จตฺตาริ,
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อญฺตฺตํ. เอวมุปริปิ  ฉ.ม. อนุโลมปจฺจนีเก
@ ฉ.ม. อยํ สทฺโท น ทิสฺสติ
ตถา เวทนาทิมูลเกสูติ วีสติ. อายตเนสุ จกฺขฺวายตนมูลเก จกฺเก เอกาทส, ตถา
เสเสสูติ ทฺวตฺตึสสตํ. ธาตูสุ จกฺขุธาตุมูลเก จกฺเก สตฺตรส, ตถา เสเสสูติ
ฉาธิกานิ ตีณิ สตานิ. อินฺทฺริเยสุ จกฺขุนฺทฺริยมูลเก จกฺเก เอกวีสติ, ตถา
เสเสสูติ ทฺวาสฏฺาธิกานิ จตฺตาริ สตานิ. เอวํ สพฺพานิปิ วีสาธิกานิ นว
นิคฺคหปญฺจกสตานิ โหนฺติ.
   [๓๗-๔๕] ปรวาทีปกฺเขปิ รูปํ อุปลพฺภตีติ อนุโลมวเสเนว รูปเวทนาทีนํ
อญฺตฺตปฏิญฺ กาเรตฺวา ปุน อตฺถิ ปุคฺคโลติ สุตฺตํ นิสฺสาย ฉลวเสน ปุคฺคลสฺส
รูปาทีหิ อุปลทฺธิสามญฺ อาโรเปตฺวา อญฺตฺตานุโยโค กโต. เสสมิธาปิ อตฺถโต
อุตฺตานเมว. ธมฺมโตปิ สกวาทีปกฺเข วุตฺตนเยน วีสาธิกานิ นว ปฏิกมฺมปญฺจกสตานิ.
        รูปาทีหิ สทฺธึ โอปมฺมวเสน สจฺฉิกฏฺสํสนฺทนํ.
             ------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๑๓๙-๑๔๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3116              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3116              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=26              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=397              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=391              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=391              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com