ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

             ๘. กุกฺกุฬกถาวณฺณนา
   [๓๓๘] อิทานิ กุกฺกุฬกถา นาม โหติ. ตตฺถ เยสํ "สพฺพํ ภิกฺขเว
อาทิตฺตํ, ๖- สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา"ติอาทีนิ ๗- สุตฺตานิ อโยนิโส คเหตฺวา
"นิปฺปริยาเยเนว สพฺเพ สงฺขารา กุกฺกุฬา วีตจฺจิตงฺคารสมฺมิสฺสา
@เชิงอรรถ: ม. ทิวสมฺปิ    ฉ.ม. ปรวาทิสฺส  สํ.ส. ๑๕/๑๘๖/๑๙๐
@ ขุ.มหา. ๒๙/๔๙/๔๙ (สฺยา)  ฉ.ม. อารุปฺปโต
@ วินย. ๔/๕๔/๔๔, สํ.สฬา. ๑๘/๓๑/๒๓ (สฺยา)    ขุ.ธ. ๒๕/๒๗๘/๖๔
ฉาริกนิรยสทิสา"ติ ลทฺธิเสยฺยถาปิ เอตรหิ โคกุลิกานํ, เตสํ นานปฺปการสุข-
สนฺทสฺสเนน ตํ ลทฺธึ วิเวเจตุ ํ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา ปรวาทิสฺส. ตตฺถ
อโนธึ กตฺวาติ โอธึ มริยาทํ โกฏฺฐาสํ อกริตฺวา, อวิเสเสน สพฺเพเยวาติ อตฺโถ.
เสสํ สพฺพํ ปาลินเยเนว เวทิตพฺพํ สทฺธึ สุตฺตสาธนายาติ.
           กุกฺกุฬกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             -----------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๑๘๕-๑๘๖. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4166&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4166&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=639              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=6780              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4640              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4640              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com