ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๑๐. โวหารกถาวณฺณนา
   [๓๔๗] อิทานิ โวหารกถา นาม โหติ. ตตฺถ พุทฺโธ ภควา โลกุตฺตเรน
โวหาเรน โวหรตีติ เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ เอตรหิ อนฺธกานํ, เต สนฺธาย
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ลทฺธิวเสน ปฏิญฺา ปรวาทิสฺส. โลกุตฺตเร โสเตติอาทีนิ
ตสฺส อยุตฺตวาทีภาวทสฺสนตฺถํ ๒- วุตฺตานิ. อยเมตฺถ ๓- อธิปฺปาโย "สทฺทายตนเมว
เต โลกุตฺตรํ, อุทาหุ โสตาทีนิปี"ติ.
@เชิงอรรถ: สํ.นิ. ๑๖/๒๐/๒๖   ฉ.ม.....ทีปนตฺถํ  ฉ.ม. อยเญฺหตฺถ
   หญฺจิ พุทฺธสฺส ภควโต โวหาโร โลกิเย โสเต ปฏิหญฺตีติ เอตฺถ
ยทิ โส โลกุตฺตเร ปฏิหญฺเยฺย. โลกุตฺตโร สิยาติ เอวมตฺโถ น คเหตพฺโพ.
โลกิเย ปฏิหญฺมานสฺส ปน โลกุตฺตรตา นาม นตฺถีติ อยเมตฺถาธิปฺปาโย.
โลกิเยน วิญฺาเณนาติ เอตฺถาปิ โลกิเยเนวาติ อตฺโถ. อิตรถา อเนกนฺตตา
สิยา. โลกุตฺตรญฺหิ โลกิเยนาปิ าเณน ายติ. เอวํ สพฺพํ ยถานุรูปโต
เวทิตพฺพํ. สพฺเพ เต มคฺคํ ภาเวนฺตีติ ปเญฺหสุ เย มคฺคํ น ปฏิลภนฺติ, เต
สนฺธาย ปฏิกฺขิปติ. เย ปฏิลภนฺติ, เต สนฺธาย ปฏิชานาติ.
   [๓๕๑] โสวณฺณมยายาติ สุวณฺณมยาย. อิทํ ปรวาทิสฺส อุทาหรณํ.
   เอลณฺฑิยายาติ เอลณฺฑมยาย. อิทํ สกวาทิสฺส อุทาหรณํ. โลกิยํ โวหรนฺตสฺส
โลกิโยติ อยมฺปิ เอกา ลทฺธิ. สา เอตรหิ เอกจฺจานํ อนฺธกานํ ลทฺธิ.
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ.
           โวหารกถาวณฺณนา นิฏฺิตา.
              -----------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๑๘๗-๑๘๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4211              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4211              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=671              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=7204              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4912              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4912              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com