ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

             ๑๐. สํวรกถาวณฺณนา
   [๓๗๙] อิทานิ สํวรกถา นาม โหติ. ตตฺถ เยสํ ตาวตึเส เทเว อุปาทาย
ตทุตฺตริ ๒- เทเวสุ ยสฺมา เต ปญฺจ เวรานิ น สมาจรนฺติ, ตสฺมา สํวโร อตฺถีติ
ลทฺธิ, เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, เวรสมุทาจารํ อปสฺสโต ปฏิญฺญา อิตรสฺส.
ตโต ยสฺมา สํวโร นาม สํวริตพฺเพ อสํวเร สติ โหติ, ตสฺมา อสํวรปุจฺฉา
สกวาทิสฺส, เทเวสุ ปาณาติปาตาทีนํ อภาเวน ปน ๓- ปฏิกฺเขโป อิตรสฺส.
   อตฺถิ มนุสฺเสสูติอาทิ สํวเร สติ อสํวรสฺส อสํวเร จ สติสํวรสฺส
ปวตฺติทสฺสนตฺถํ วุตฺตํ.
   [๓๘๐] ปาณาติปาตา เวรมณีติอาทิปเญฺหสุ ปาณาติปาตาทีนํ อสมาจรณวเสน
ปฏิญฺญา, ปาณาติปาตาทีนํ นตฺถิตาย ปฏิกฺเขโป เวทิตพฺโพ. ปฏิโลมปญฺหา
อุตฺตานตฺถาเยว.
   อวสาเน นตฺถิ เทเวสุ สํวโรติ ปเญฺห ปาณาติปาตาทีนิ กตฺวา ปุน ตโต
สํวราภาวํ สนฺธาย ปฏิญฺญา สกวาทิสฺส. ตโต ฉลวเสน ยทิ สํวโร นตฺถิ, สพฺเพ
เทวา ปาณาติปาติโนติอาทิปุจฺฉา ปรวาทิสฺส. เทวานํ เวรสมุทาจารสฺส อภาเวน
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อภิญฺญาญาณสฺส  ฉ.ม. ตตุตฺตริ  ฉ.ม. อยํ สทฺโท น ทิสฺสติ
ปฏิกฺเขโป สกวาทิสฺส. น เหวนฺติ วจนมตฺตํ คเหตฺวา ลทฺธิปติฏฺฐาปนํ ปรวาทิสฺส.
เอวํ ปติฏฺฐิตา ปน ลทฺธิ อปฺปติฏฺฐิตาว โหตีติ.
            สํวรกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
              -----------


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๑๙๙-๒๐๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4472&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4472&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=828              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=8397              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5655              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5655              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]