ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๒. อเสกฺขญาณกถาวณฺณนา
   [๔๒๑] อิทานิ อเสกฺขกถา นาม โหติ. ตตฺถ ยสฺมา อานนฺทตฺเถราทโย
เสกฺขา "อุฬาโร ภควา"ติอาทินา นเยน อเสกฺเข ชานนฺติ, ตสฺมา "เสกฺขสฺส
อเสกฺขญาณํ อตฺถี"ติ เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ อุตฺตราปถกานํ, เต สนฺธาย ปุจฺฉา
สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา อิตรสฺส. ชานาติ ปสฺสตีติ อิทํ อตฺตนา อธิคตสฺส
ชานนวเสน วุตฺตํ. โคตฺรภุโนติอาทิ เหฏฺฐิมาย ภูมิยํ ฐิตสฺส อุปรูปริญาณสฺส
อภาวทสฺสนตฺถํ วุตฺตํ. นนุ อายสฺมา อานนฺโท เสกฺโข "อุฬาโร ภควา"ติ
ชานาตีติ ปรวาที อเสกฺโข ภควาติ ๓- ปวตฺตตฺตา ตํ อเสกฺขญาณนฺติ อิจฺฉติ,
น ปเนตํ อเสกฺขํ, ตสฺมา เอวํ ปติฏฺฐาปิตาปิ ลทฺธิ อปฺปติฏฺฐาปิตาว โหตีติ.
           อเสกฺขญาณกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
              ----------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๐๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4694&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4694&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1030              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=9936              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6623              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6623              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com