ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

         ๑๐. ปวีธาตุสนิทสฺสนาตฺยาทิกถาวณฺณนา
   [๔๖๕-๔๗๐] อิทานิ ปวีธาตุ สนิทสฺสนาติอาทิกถา นาม โหติ. ตตฺถ
เยสํ ปาสาณอุทกชาลรุกฺขจลนานญฺเจว ปญฺจินฺทฺริยปติฏฺโกาสานญฺจ วณฺณายตนํ
กายวิญฺตฺติกาเล หตฺถปาทาทิรูปญฺจ ทิสฺวา "ปวีธาตุอาทโย สนิทสฺสนา"ติ
ลทฺธิ เสยฺยถาปิ อนฺธกานํ, เต สนฺธาย สพฺพกถาสุ อาทิปุจฺฉา สกวาทิสฺส,
ปฏิญฺา อิตรสฺส. เสสํ สพฺพตฺถ ปาลิอนุสาเรน เจว เหฏฺา วุตฺตนเยน จ
เวทิตพฺพนฺติ. ปวีธาตุ สนิทสฺสนาติ อาทึ กตฺวา กายกมฺมํ สนิทสฺสนนฺติ
ปริโยสานกถา.
        ปวีธาตุสนิทสฺสนาตฺยาทิกถาวณฺณนา นิฏฺิตา.
            ฉฏฺโ วคฺโค สมตฺโต.
              --------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๒๑. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4969              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4969              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1117              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=10879              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7175              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7175              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com