ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๕. รูปธาตุกถาวณฺณนา
   [๕๑๕-๕๑๖] อิทานิ รูปธาตุกถา นาม โหติ. ตตฺถ "รูปิโนว ๒- ธมฺมา
รูปธาตุ นามา"ติ เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ อนฺธกานํ, เต สนฺธาย รูปิโนติ
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺา อิตรสฺส. อถ นํ สกวาที ยสฺมา รูปธาตุ นาม
รูปภโว, น รูปมตฺตเมว, ตสฺมา เตนตฺเถน โจเทตุ รูปธาตูติอาทิมาห. ตํ สพฺพํ
กามคุณกถายํ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพํ. สาว กามธาตูติ ปุฏฺโ ภูมิปริจฺเฉทวิโรธํ
สมฺปสฺสมาโน ปฏิกฺขิปติ. ปุน ทฬฺหํ กตฺวา ปุฏฺโ อตฺตโน ลทฺธิวเสน
ปฏิชานาติ. เอวํ สนฺเต ปน ทฺวีหิ ภเวหิ สมนฺนาคตตา อาปชฺชติ, เตน ตํ
สกวาที กามภเวน จาติอาทิมาห. อิตโร เอกสฺส ทฺวีหิ ภเวหิ ๓- สมนฺนาคตาภาวโต
ปฏิกฺขิปตีติ.
           รูปธาตุกถาวณฺณนา นิฏฺิตา.
              --------
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. กามภาวํ  ฉ.ม. ว-สทฺโท น ทิสฺสติ  ฉ.ม. อยํ ปาโ น ทิสฺสติ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๓๖. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5320              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5320              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1217              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=12084              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7976              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7976              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com