ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

             ๒. กมฺมกถาวณฺณนา
   [๖๓๓-๖๓๕] อิทานิ กมฺมกถา นาม โหติ. ตตฺถ "นาหํ ภิกฺขเว
สญฺเจตนิกานํ กมฺมานนฺ"ติ ๑- สุตฺตปทํ นิสฺสาย "สพฺพํ กมฺมํ สวิปากนฺ"ติ เยสํ
ลทฺธิ เสยฺยถาปิ มหาสํฆิกานํ, เตสํ "เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามี"ติ ๒- สตฺถารา
อวิเสเสน เจตนา "กมฺมนฺ"ติ วุตฺตา, สาปิ ๓- กุสลากุสลาว สวิปากา, อพฺยากตา
อวิปากาติ อิมํ วิภาคํ ทสฺเสตุ ํ สพฺพํ กมฺมนฺติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา
อิตรสฺส. ปุน สพฺพา เจตนาติ ปเญฺหสุ อพฺยากตํ สนฺธาย ปฏิกฺเขโป, กุสลากุสเล
สนฺธาย ปฏิญฺญา เวทิตพฺพา. วิปากาพฺยากตาติอาทิ สวิปากาวิปากเจตนํ
สรูเปน ทสฺเสตุ ํ วุตฺตํ. เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว. "นาหํ ภิกฺขเว"ติ สุตฺตํ สติ
ปจฺจเย ทิฏฺฐธมฺมาทีสุ วิปากปฏิสํเวทนํ สนฺธาย วุตฺตํ, ตสฺมา อสาธกนฺติ.
            กมฺมกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
              -----------
@เชิงอรรถ: องฺ.ทสก. ๒๔/๒๑๗/๒๔๑  องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๖๔ (สฺยา)  ฉ.ม. สา จ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๖๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5907&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5907&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1479              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=15102              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9825              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9825              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com