ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

             ๒. กมฺมกถาวณฺณนา
   [๖๓๓-๖๓๕] อิทานิ กมฺมกถา นาม โหติ. ตตฺถ "นาหํ ภิกฺขเว
สญฺเจตนิกานํ กมฺมานนฺ"ติ ๑- สุตฺตปทํ นิสฺสาย "สพฺพํ กมฺมํ สวิปากนฺ"ติ เยสํ
ลทฺธิ เสยฺยถาปิ มหาสํฆิกานํ, เตสํ "เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามี"ติ ๒- สตฺถารา
อวิเสเสน เจตนา "กมฺมนฺ"ติ วุตฺตา, สาปิ ๓- กุสลากุสลาว สวิปากา, อพฺยากตา
อวิปากาติ อิมํ วิภาคํ ทสฺเสตุํ สพฺพํ กมฺมนฺติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา
อิตรสฺส. ปุน สพฺพา เจตนาติ ปเญฺหสุ อพฺยากตํ สนฺธาย ปฏิกฺเขโป, กุสลากุสเล
สนฺธาย ปฏิญฺญา เวทิตพฺพา. วิปากาพฺยากตาติอาทิ สวิปากาวิปากเจตนํ
สรูเปน ทสฺเสตุํ วุตฺตํ. เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว. "นาหํ ภิกฺขเว"ติ สุตฺตํ สติ
ปจฺจเย ทิฏฺฐธมฺมาทีสุ วิปากปฏิสํเวทนํ สนฺธาย วุตฺตํ, ตสฺมา อสาธกนฺติ.
            กมฺมกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
              -----------
@เชิงอรรถ: องฺ.ทสก. ๒๔/๒๑๗/๒๔๑  องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๖๔ (สฺยา)  ฉ.ม. สา จ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๖๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5907&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5907&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1479              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=15102              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9825              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9825              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]