ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๗. ปริยาปนฺนกถาวณฺณนา
   [๗๐๓-๗๐๕] อิทานิ ปริยาปนฺนกถา นาม โหติ. ตตฺถ ยสฺมา
กามราโค กามธาตุํ อนุเสติ, กามธาตุปริยาปนฺโนติ จ วุจฺจติ, ตสฺมา รูปราคาปิ ๓-
รูปธาตุอรูปธาตุโย อนุเสนฺติ, รูปธาตุอรูปธาตุปริยาปนฺนาเยว จ นาม โหนฺตีติ
เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ อนฺธกานญฺเจว สมิติยานญฺจ, เต สนฺธาย รูปราโคติ
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา อิตรสฺส. ตตฺถ อนุเสตีติ ยถา กามราโค
@เชิงอรรถ: สํ.สฬา. ๑๘/๑๙๗/๑๔๑ (สฺยา)   ฉ.ม. "เหฏฺฐา วุตฺตนยตฺตา"ติ ปาโฐ น ทิสฺสติ
@* ปาลิ. มนสิกริสฺสามาติ สุภโตว อาคจฺฉติ  ฉ.ม. รูปราคารูปราคาปิ
กามวิตกฺกสงฺขาตํ กามธาตุํ สหชาตวเสน อนุเสติ, กินฺเต เอวํ รูปราโคปิ
รูปธาตุนฺติ ปุจฺฉติ. ปริยาปนฺโนติ ยถา จ โส ติวิธาย กามธาตุยา กิเลสกามวเสน
ปริยาปนฺนตฺตา กามธาตุปริยาปนฺโน, กินฺเต เอวํ รูปราโคปิ รูปธาตุปริยาปนฺโนติ
ปุจฺฉติ. อิตโร ปนสฺส อธิปฺปายํ อสลฺลกฺเขนฺโต เกวลํ ลทฺธิวเสน
อามนฺตาติ ปฏิชานาติ. อถ นํ ตมตฺถํ สลฺลกฺขาเปตุํ กุสลวิปากกิริยาสงฺขาเตหิ
สมาปตฺเตสิยาทีหิ สํสนฺเทตฺวา ๑- ปุจฺฉิตุํ สมาปตฺเตสิโยติอาทิมาห. เสสเมตฺถ
ยถาปาลิเมว นิยฺยาติ. นนุ กามราโคติอาทิวจนมฺปิ กามราคสฺเสว กามธาตุยํ
อนุสยภาวญฺจ ปริยาปนฺนตญฺจ ทีเปติ, น อิตเรสํ อิตรธาตูสูติ.
           ปริยาปนฺนกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             ------------


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๗๖-๒๗๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6230&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6230&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1579              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=16279              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10575              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10575              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]