ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

           ๗. รูปํกุสลากุสลนฺติกถาวณฺณนา
   [๗๖๐-๗๖๔] อิทานิ รูปํ กุสลากุสลนฺติกถา นาม โหติ. ตตฺถ
"กายกมฺมํ วจีกมฺมํ กุสลมฺปิ อกุสลมฺปี"ติ วจนํ นิสฺสาย กายวจีกมฺมสงฺขาตํ
กายวิญฺญตฺติวจีวิญฺญตฺติรูปํ กุสลมฺปิ อกุสลมฺปีติ เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ
มหิสาสกานญฺเจว สมิติยานญฺจ, เต สนฺธาย รูปํ กุสลนฺติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส,
ปฏิญฺญา อิตรสฺส. อถ นํ "ยทิ เต รูปํ กุสลํ, เอวํวิเธนาเนน ภวิตพฺพนฺ"ติ
โจเทตุ ํ สารมฺมณนฺติอาทิมาห. ปรโต อกุสลปเญฺหปิ เอเสว นโย. เสสเมตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติ.
          รูปํกุสลากุสลนฺติกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             -------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๘๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6471&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6471&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1668              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=17349              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11244              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11244              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com