ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

             ๑๘. อฏฺฐารสมวคฺค
            ๑. มนุสฺสโลกกถาวณฺณนา
   [๘๐๒-๘๐๓] อิทานิ มนุสฺสโลกกถา นาม โหติ. ตตฺถ "ตถาคโต โลเก
ชาโต โลเก สํวฑฺโฒ โลกํ อภิภุยฺย วิหรติ อนุปลิตฺโต โลเกนา"ติ ๒- สุตฺตํ
อโยนิโส คเหตฺวา "ภควา ตุสิตภวเน นิพฺพตฺโต ตตฺเถว วสติ, น มนุสฺสโลกํ
อาคจฺฉติ, นิมฺมิตรูปมตฺตกํ ปเนตฺถ ทสฺเสตี"ติ เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ เอตรหิ
เวตุลฺลกานํเยว, เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา อิตรสฺส. อถ นํ
ปุฏฺโฐกาเสน เจว สุตฺตสาธเนน จ สญฺญาเปตุ ํ นนุ อตฺถีติอาทิมาห. โลเก
ชาโตติ ปรวาที ตุสิตปุรํ สนฺธาย วทติ, สตฺถารา ปเนตํ มนุสฺสโลกญฺเญว
สนฺธาย โลกํ วุตฺตํ. โลกํ อภิภุยฺยาติ ปรวาที มนุสฺสโลกํ อภิภวิตฺวาติ ทิฏฺฐิยา
วทติ, สตฺถา ปน อารมฺมณํ โลกํ อภิภวิตฺวา วิหาสิ. อนุปลิตฺโต โลเกนาติ ปรวาที
@เชิงอรรถ: ม. ปฏิคฺคาหกโตปิ  สํ.ข. ๑๗/๙๕/๑๑๑
มนุสฺสโลเกน อนุปลิตฺตตญฺเญว สนฺธาย วทติ, สตฺถา ปน โลกธมฺเมสุ กิเลเสหิ
อนุปลิตฺโต วิหาสิ. ตสฺมา อสาธกเมตนฺติ.
           มนุสฺสโลกกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             ------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๙๗-๒๙๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6697&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6697&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1733              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=18090              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11740              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11740              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com