ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

             ๕. พุทฺธกถาวณฺณนา
   [๘๘๕] อิทานิ พุทฺธกถา นาม โหติ. ตตฺถ ฐเปตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึ กาเล
สรีรเวมตฺตกํ อายุเวมตฺตกํ ปภาเวมตฺตกญฺจ ๕- เสเสหิ พุทฺธธมฺเมหิ พุทฺธานํ
พุทฺเธหิ หีนาติเรกตา นาม นตฺถิ. เยสมฺปน อวิเสเสเนว อตฺถีติ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ
อนฺธกานํ, เต สนฺธาย อตฺถิ พุทฺธานนฺติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา
อิตรสฺส. อถ นํ พุทฺธธมฺเมหิ อนุยุญฺชิตุ ํ สติปฏฺฐานโตติอาทิมาห. อิตโร เตสํ
วเสน หีนาติเรกตํ อปสฺสนฺโต ปฏิกฺขิปเตวาติ.
            พุทฺธกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             -------------
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อธิปฺปายอิทฺธิ  ฉ.ม. อิชฺฌนอิทฺธีติ  ฉ.ม. ปรวาทิสฺส
@ ฉ.ม. ลทฺธิปติฏฺฐาปเน  ฉ.ม. สรีรเวมตฺตตํ อายุเวมตฺตตํ ปภาเวมตฺตตญฺจ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๓๑๖. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7124&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7124&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1845              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=19655              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12685              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12685              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com