ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

             ๕. พุทฺธกถาวณฺณนา
   [๘๘๕] อิทานิ พุทฺธกถา นาม โหติ. ตตฺถ ฐเปตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึ กาเล
สรีรเวมตฺตกํ อายุเวมตฺตกํ ปภาเวมตฺตกญฺจ ๕- เสเสหิ พุทฺธธมฺเมหิ พุทฺธานํ
พุทฺเธหิ หีนาติเรกตา นาม นตฺถิ. เยสมฺปน อวิเสเสเนว อตฺถีติ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ
อนฺธกานํ, เต สนฺธาย อตฺถิ พุทฺธานนฺติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา
อิตรสฺส. อถ นํ พุทฺธธมฺเมหิ อนุยุญฺชิตุํ สติปฏฺฐานโตติอาทิมาห. อิตโร เตสํ
วเสน หีนาติเรกตํ อปสฺสนฺโต ปฏิกฺขิปเตวาติ.
            พุทฺธกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             -------------
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อธิปฺปายอิทฺธิ  ฉ.ม. อิชฺฌนอิทฺธีติ  ฉ.ม. ปรวาทิสฺส
@ ฉ.ม. ลทฺธิปติฏฺฐาปเน  ฉ.ม. สรีรเวมตฺตตํ อายุเวมตฺตตํ ปภาเวมตฺตตญฺจ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๓๑๖. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7124&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7124&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1845              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=19655              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12685              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12685              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]