ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๒. กุสลจิตฺตกถาวณฺณนา
   [๘๙๔-๘๙๕] อิทานิ กุสลจิตฺตกถา นาม โหติ. ตตฺถ ยสฺมา อรหา
สติเวปุลฺลปฺปตฺโต ปรินิพฺพายนฺโตปิ สโต สมฺปชาโนว ปรินิพฺพาติ, ตสฺมา
กุสลจิตฺโต ปรินิพฺพาตีติ เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ อนฺธกานํ, เต สนฺธาย ปุจฺฉา
สกวาทิสฺส, ปฏิญฺา อิตรสฺส. อถ นํ ยสฺมา กุสลจิตฺโต นาม ปุญฺาภิสงฺขาราภิ-
สงฺขรณาทิวเสน โหติ, ตสฺมา เตนตฺเถน โจเทตุ อรหา ปุญฺาภิสงฺขารนฺติอาทิมาห.
เสสเมตฺถ อุตฺตานํ ๒- ยถาปาลิเมว นิยฺยาติ. สโต สมฺปชาโนติ อิทํ
ชวนกฺขเณ กิริยาสติสมฺปชญฺานํ วเสน อสมฺโมหมรณทีปนตฺถํ วุตฺตํ, น
กุสลจิตฺตทีปนตฺถํ. ตสฺมา อสาธกนฺติ.
           กุสลจิตฺตกถาวณฺณนา นิฏฺิตา.
             ------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๓๑๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7189              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7189              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1858              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=19820              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12788              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12788              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com