ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

           ๙. อาเสวนปจฺจยตากถาวณฺณนา
   [๙๐๓-๙๐๕] อิทานิ อาเสวนปจฺจยตากถา นาม โหติ. ตตฺถ ยสฺมา
สพฺเพ ธมฺมา ขณิกา, น โกจิ มุหุตฺตมฺปิ ฐตฺวา อาเสวนปจฺจยํ อาเสวติ
นาม. ตสฺมา นตฺถิ กิญฺจิ อาเสวนปจฺจยตา, อาเสวนปจฺจยตาย อุปฺปนฺนํ
ปน น กิญฺจิ อตฺถีติ เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ เตสญฺเญว, เต สนฺธาย ปุจฺฉา
สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา อิตรสฺส. อถ นํ สุตฺตวเสเนว ปญฺญาเปตุ ํ นนุ วุตฺตํ
ภควตา ปาณาติปาโตติอาทิ อาภตํ. ตํ สพฺพํ อุตฺตานตฺถเมวาติ.
          อาเสวนปจฺจยตากถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             ---------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๓๒๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7248&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7248&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1872              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=19961              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12885              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12885              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com