ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

             ๑๐. ขณิกกถาวณฺณนา
   [๙๐๖-๙๐๗] อิทานิ ขณิกกถา นาม โหติ. ตตฺถ ยสฺมา สพฺเพ
สงฺขตธมฺมา อนิจฺจา, ตสฺมา เอกจิตฺตกฺขณิกาเยว. สมานาย หิ อนิจฺจตาย
เอโก ลหุ ํ ภิชฺชติ, เอโก จิเรนาติ โก เอตฺถ วิเสโสติ ๑- เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ
ปุพฺพเสลิยาปรเสลิยานํ, เต สนฺธาย เอกจิตฺตกฺขณิกาติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา
อิตรสฺส. จิตฺเต มหาปฐวีติอาทีสุ เตสํ ตถา สณฺฐานํ อปสฺสนฺโต ปฏิกฺขิปติ.
จกฺขายตนนฺติอาทิ "ยทิ สพฺเพ เอกจิตฺตกฺขณิกา ภเวยฺยุ ํ, จกฺขายตนาทีนิ
จกฺขุวิญฺญาณาทีหิ สทฺธึเยว อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺเฌยฺยุนฺ"ติ โจทนตฺถํ วุตฺตํ.
อิตโร ปน อนฺโตมาตุกุจฺฉิคตสฺส วิญฺญาณุปฺปตฺตึ สนฺธาย ปฏิกฺขิปติ, ปวตฺตํ
สนฺธาย ลทฺธิวเสเนว ๒- ปฏิชานาติ. เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ. เตน หิ
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. นิยาโมติ   ฉ.ม. ลทฺธิวเสน
เอกจิตฺตกฺขณิกาติ ยสฺมา นิจฺจา น โหนฺติ, ตสฺมา เอกจิตฺตกฺขณิกาติ อตฺตโน
รุจิยา การณํ วทติ. ตํ อวุตฺตสทิสเมวาติ.
            ขณิกกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
            พาวีสติโม วคฺโค สมตฺโต.
              ----------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๓๒๒-๓๒๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7257&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7257&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1878              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=20029              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12927              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12927              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com