ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านเล่มถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

          ๒-๕๕. สมาธิมูลกิติสุตฺตาทิวณฺณนา
  [๖๖๓-๗๑๖] ทุติยาทีสุ น สมาธิสฺมึ ิติกุสโลติ ฌานํ เปตุ อกุสโล,
สตฺตฏฺอจฺฉรามตฺตํ ฌานํ เปตุ น สกฺโกติ. น สมาธิสฺมึ วุฏฺานกุสโลติ
ฌานโต วุฏฺาตุ อกุสโล, ยถาปริจฺเฉเทน วุฏฺาตุ น สกฺโกติ. น สมาธิสฺมึ
กลฺลิตกุสโลติ จิตฺตํ หาเสตฺวา กลฺลํ กาตุ อกุสโล. น สมาธิสฺมึ อารมฺมณกุสโลติ
กสิณารมฺมเณสุ อกุสโล. น สมาธิสฺมึ โคจรกุสโลติ กมฺมฏฺานโคจเร เจว
ภิกฺขาจารโคจเร จ อกุสโล. น สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโลติ กมฺมฏฺานํ อภินีหริตุ
อกุสโล. น สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการีติ ฌานํ อปฺเปตุ สกฺกจฺจการี น โหติ. น
สมาธิสฺมึ สาตจฺจการีติ ฌานปฺปนาย สตตการี น โหติ, กทาจิเทว กโรติ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๘๖.

น สมาธิสฺมึ สปฺปายการีติ สมาธิสฺส สปฺปาเย อุปการกธมฺเม ปูเรตุ น สกฺโกติ. ตโต ปรํ สมาปตฺติอาทีหิ ปเทหิ โยเชตฺวา จตุกฺกา วุตฺตา. เตสํ อตฺโถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ. สกลํ ปเนตฺถ สมาธิสํยุตฺตํ โลกิยชฺฌานวเสเนว กถิตนฺติ. ฌานสํยุตฺตวณฺณนา นิฏฺิตา. อิติ สารตฺถปฺปกาสินิยา สํยุตฺตนิกายฏฺกถาย ขนฺธวารวคฺควณฺณนา นิฏฺิตา. สํยุตฺตนิกายฏฺกถาย ทุติโย ภาโค.


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้า ๓๘๕-๓๘๖. http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=12&A=8467&pagebreak=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8467&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=586              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=17&A=6742              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=6557              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=6557              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านเล่มถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com