ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านเล่มถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

    เสขิยา ปน อุทฺทิฏฺา   เย ธมฺมา ปญฺจสตฺตติ
    เตสํ อนนฺตราเยว    สตฺตาธิกรณวฺหยา
    มหาวิภงฺเค โย วุตฺโต  เตสํ อตฺถวินิจฺฉโย
    ภิกฺขุนีนํ วิภงฺเคปิ    ตาทิสํเยว ตํ วิทู
    ยสฺมา ตสฺมา วิสุ เตสํ  ธมฺมานํ อตฺถวณฺณนา ฯ
    น วุตฺตา ตตฺถ ยา วุตฺตา วุตฺตาเยว หิ สา อิธาติ ฯ
    สมนฺตปาสาทิกาย วินยสํวณฺณนาย ภิกฺขุนีวิภงฺควณฺณนา
          นิฏฺิตา ฯ
    อุภโตปาฏิโมกฺขานํ    วิภงฺคํ อาห ยํ ชิโน
    อนนฺตราเยน อยํ    นิฏฺิตา ตสฺส วณฺณนา ฯ
    ยถา ตเถว สพฺเพปิ   สตฺตา สพฺพาสวาปหํ
    มคฺคํ อนนฺตราเยน    ปตฺวา ปสฺสนฺตุ นิพฺพุตินฺติ ฯ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๕๖๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=2&A=11976&pagebreak=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11976&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=504              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=3&A=7182              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=5414              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=5414              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านเล่มถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com