ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


นานาปัญหา
โดย คณะสหายธรรม
 

คำนำ
สารบัญ :-
           ๑.  ไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ทำไม
           ๒.  เทวดาตายเพราะหมดบุญใช่ไหม
           ๓.  เหตุใดเทวดาตายแล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
           ๔.  อยากทราบเรื่องมาร
           ๕.  ขอทราบการนับกิเลส ๑๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘
           ๖.  ความสุขของผู้ครองเรือนคืออะไร
           ๗.  พระพุทธเจ้าได้เคยทำกรรมชั่วอะไรไว้บ้างในอดีต
           ๘.  เปรตกับอสุรกายต่างกันอย่างไร
           ๙.  ทำไมพระวิหารเชตวันจึงต้องมีชื่อผู้สร้างต่อท้าย
          ๑๐.  เลี้ยงดูมารดาบิดา บางครั้งทำผิดศีลธรรมเป็นบาปหรือไม่
          ๑๑.  ภวัคคพรหมหมายถึงพรหมประเภทไหน
          ๑๒.  โยนิโสมนสิการองค์ธรรมได้แก่อะไร
          ๑๓.  ควรเชื่อฤกษ์ยามหรือไม่
          ๑๔.  ทำกุศลอย่างไรจึงจะไม่อดอยาก
          ๑๕.  ทำอย่างไรจึงจะไม่ฟุ้งซ่าน
          ๑๖.  คนเราตายแล้วไปไหน
          ๑๗.  สมาธิ - วิปัสสนา รักษาโรคได้จริงหรือ
          ๑๘.  ครองใจคนได้อย่างไร
          ๑๙.  กินเนื้อสัตว์กับฆ่าสัตว์มีโทษ และมีกรรมเท่ากันหรือไม่
          ๒๐.  เนื้อบริสุทธิ์เป็นอย่างไร
          ๒๑.  คนกินเนื้อสัตว์เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือ
          ๒๒.  พระพุทธเจ้าห้ามสาวกกินเนื้อสัตว์หรือไม่
          ๒๓.  คนเราตายวิญญาณออกจากร่าง เรารู้ตอนไหนว่าเราตายแล้ว
          ๒๔.  พระอรหันต์นิพพานแล้ว เหลือแต่จิตบริสุทธิ์หรือ
          ๒๕.  ปัญหาของอจินไตย ๔ ข้อ
          ๒๖.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ผู้ฟังที่อยู่ไกลๆ ได้ยินเสียงหรือ
          ๒๗.  พระสุภัททะไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าเรื่องอะไร
          ๒๘.  อานิสงส์ของการสร้างคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา
          ๒๙.  เหตุใดโลกทุกวันนี้จึงรุ่มร้อน
          ๓๐.  ฆ่าสัตว์ถวายพระพุทธเจ้าเป็นบาปไหม
          ๓๑.  ที่ว่ารัก รักนั้นประการใด
          ๓๒.  วิมุตติ
          ๓๓.  ชมพูทวีปคือที่ไหนแน่
          ๓๔.  ระลึกถึงบุญที่ทำแล้วได้บุญเพิ่มขึ้นหรือ
          ๓๕.  ไม่เข้าใจธรรมที่แสดงในวันอาสาฬหบูชา
          ๓๖.  ที่ว่าสกทาคามีทำกิเลสให้เบาบางนั้นแค่ไหน
          ๓๗.  มรรคตัดกรรมในอดีตชาติหรือ
          ๓๘.  เป็นพระอริยะแล้วเสื่อมได้หรือ
          ๓๙.  สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้คืออะไร
          ๔๐.  อสัญญสัตตพรหมตายแล้วเกิดใหม่ได้อย่างไร
          ๔๑.  พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญู ทำไมต้องให้หมอรักษาไข้
          ๔๒.  ทำไมจึงเป็นคนอาภัพ
          ๔๓.  มีเวลาสิ้นสุดเป็นคนอาภัพไหม
          ๔๔.  สงสัยเรื่องนิโรธสมาบัติ
          ๔๕.  สงสัยเรื่องอุปกาชีวก
          ๔๖.  การไปเผาศพได้อานิสงส์อะไร
          ๔๗.  เปรตได้รับส่วนบุญที่อุทิศไปให้ได้อย่างไร
          ๔๘.  จำเป็นต้องบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้หรือไม่
          ๔๙.  ทำไมอุเบกขาสันตีรณะกุศลวิบากเวลาทำจุติ จึงไม่มีสติเกิดร่วมด้วย
          ๕๐.  อยากทราบการลดและการเพิ่มอายุของมนุษย์
          ๕๑.  อยากทราบเรื่องภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๑ ที่ไม่เจริญในพระธรรมวินัย

ดาวน์โหลดนานาปัญหาทั้ง ๕๑ ข้อ นานาปัญหา โดยคณะสหายธรรม บันทึก ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]


บันทึกการแสดงผล :-
๑. หน้าเนื้อหานานาปัญหาฯ แสดงผล    ๑๒,๕๕๑  ครั้ง
๒. หน้าดาวน์โหลด แสดงผล    ๑๔๖  ครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา