ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนานาปัญหา
โดย คณะสหายธรรม
 

๑. ไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ทำไม
          ถาม  หนูเห็นเมื่อยายหนูจะตาย แม่เอาดอกไม้ใส่มือให้ ยกพนมไว้แค่อก แล้วบอกว่า ให้แม่เอาไปไหว้พระจุฬามณีบนสวรรค์
          หนูถามว่า จุฬามณีคืออะไร จึงต้องให้ยายไปไหว้เมื่อตายแล้ว
          แม่บอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่บนนั้น
          ก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนี่คะ ท่านไม่เกิดแล้ว ท่านจะไปอยู่บนนั้นได้อย่างไร ช่วยตอบให้หนูหายสงสัยด้วยค่ะ

          ตอบ  ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีพระเจดีย์ใหญ่งดงาม สร้างด้วยแก้วอินทนิล ยอดเจดีย์ทำด้วยทองคำแท้ ประดับด้วยรัตนะคือแก้ว ๗ ประการ ล้อมรอบด้วยกำแพงทอง ที่กำแพงประดับด้วยธงทิวสีต่างๆ อย่างงดงาม มีเทพเจ้าทั้งหลายมาบรรเลงดุริยางค์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน
          พระจุฬามณีองค์นี้ ท้าวสักกะเทวราชพระองค์นี้ทรงสร้างไว้ให้เป็นเครื่องสักการะบูชาของหมู่เทวดาในชั้นฟ้า ในฐานะที่พระเจดีย์นี้เป็นที่บรรจุของสำคัญสองประการ คือพระเกศธาตุ กับพระเขี้ยวแก้วข้างขวาของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้
          สำหรับเหตุที่ให้สร้างพระเจดีย์องค์นี้ มีว่า
          เมื่อพระพุทธเจ้าของเรา ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จออกทรงผนวช ทรงตัดพระเกศโมฬีคือมวยผม แล้วทรงอธิษฐานว่า ถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ขอให้มวยผมนี้ลอยไปในอากาศ อย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินเลย
          ครั้งนั้น ท้าวสักกะเทวะราชจึงได้ทรงนำเอาผอบทองคำมารับพระเกศโมฬีนั้น แล้วทรงนำมาไว้บนดาวดึงส์ ทรงสร้างพระเจดีย์จุฬามณีขึ้นสำหรับบรรจุพระเกศโมฬีนั้นด้วยความเคารพเลื่อมใสยิ่ง
          ต่อมา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ถวายพระเพลิงแล้ว จึงมีการแบ่งพระบรมธาตุกันโดยโทณพราหมณ์เป็นผู้จัดการแบ่ง แต่โทณพราหมณ์หยิบเอาพระเขี้ยวแก้วข้างขวา ซ่อนไว้ในผ้าโพกศีรษะของตน เพื่อจะเอาไปบูชา
          ท้าวสักกะทรงเห็นการกระทำของโทณะพราหมณ์ ทรงดำริว่า พระเขี้ยวแก้วอันประเสริฐตกเป็นสมบัติของโทณะพราหมณ์ ไม่สมกับพระเกียรติคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้า ก็พระเขี้ยวแก้วอันนั้นเป็นของมีค่าหาที่สุดมิได้ ควรจะได้บรรจุอยู่ในที่ที่เหมาะสม ทรงเห็นว่าน่าจะนำไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุฬามณีของเรา
          เมื่อทรงดำริเช่นนั้น ท้าวสักกะจึงทรงหยิบเอาพระเขี้ยวแก้วจากผ้าโพกศีรษะของโทณพราหมณ์มาเสีย แล้วนำไปประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์จุฬามณี อันอยู่ในดาวดึงส์พิภพ ตั้งแต่นั้นมา เทวดาในสรวงสวรรค์ทุกชั้นต่างก็พากันมานมัสการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์อยู่เป็นนิตย์ นอกจากนั้น มนุษย์เราเมื่อตายไปต่างก็ปรารถนาจะไปบูชาพระจุฬามณีกันเกือบทั้งสิ้น ส่วนใหญ่ท่านก็ทราบกันว่า เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้า แต่อาจจะไม่ทราบว่าพระธาตุอะไรบ้าง
          ก็ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่า พระจุฬามณีนั้นเป็นที่บรรจุพระเกศธาตุกับพระเขี้ยวแก้วข้างขวาของพระพุทธเจ้าของเรา
________________________________________

ที่มา อ้างอิงและแนะนำ :-
          พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒
          มหาปรินิพพานสูตร
https://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=10&A=1888&Z=3915#159

          พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
          พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
          คำว่า จุฬามณีเจดีย์
https://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=จุฬามณีเจดีย์

ดาวน์โหลดนานาปัญหาทั้ง ๕๑ ข้อ นานาปัญหา โดยคณะสหายธรรม บันทึก ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]