ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนานาปัญหา
โดย คณะสหายธรรม
 

๑๙. กินเนื้อสัตว์กับฆ่าสัตว์มีโทษ และมีกรรมเท่ากันหรือไม่
          ถาม  ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขียนว่า การกินเนื้อสัตว์และการฆ่าสัตว์มีโทษและกรรมเท่ากัน สงสัยว่าทำไมจึงมีโทษและกรรมเท่ากัน จริงหรือเปล่า

          ตอบ  การกินเนื้อสัตว์นั้น ถ้าไม่ใช่เนื้อที่เราฆ่าเองหรือสั่งให้เขาฆ่า กินแต่เนื้อสัตว์ที่เขามีขายตามปกติแล้วไม่มีโทษ เพราะโทษที่ล่วงปาณาติบาตไม่มี เมื่อโทษไม่มีกรรมคือบาปกรรมจะมีแก่เขาได้อย่างไรเล่า
          แต่ถ้าเขากินเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าเองหรือสั่งให้ฆ่า นั่นสิจึงจะมีโทษ เพราะได้ล่วงศีลข้อปาณาติบาตแล้วทั้งเป็นบาปกรรม เป็นอกุศลกรรม ที่จะให้ผลคือวิบากอันเป็นทุกข์แก่เขา
          การพูดอะไร เขียนอะไร ใครก็พูดได้เขียนได้ แต่จะถูกต้องตามหลักธรรมและหลักฐานหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้น ผู้ฟังและผู้อ่านต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยตนเองไม่เชื่อง่าย หรือไม่เชื่อไปเสียทั้งหมด มิฉะนั้นแล้ว ท่านอาจหลงผิดไปจนแก้ไขไม่ได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง
          ก็ต้องขออนุโมทนาผู้ถามที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ คำตอบที่ตอบไปนี้ แม้จะมีที่มาในพระไตรปิฎกและอรรถกถา คุณก็อย่าเพิ่งไปเชื่อ ลองสอบทานดูเสียก่อนว่า คณะพูดตามคำสอนของพระบรมศาสดาจริงหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่จริงก็ไม่ต้องเชื่อ
________________________________________

ที่มา อ้างอิงและแนะนำ :-
          พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗
          ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
          อามคันธสูตร
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=25&A=7747&Z=7809

          พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙
          ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
          พาโลวาทชาดก ว่าด้วยคนมีปัญญาบริโภค
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=27&A=1927&Z=1933

          อรรถกถาพาโลวาทชาดก
          ว่าด้วย คนมีปัญญาบริโภค
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270342

          พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕
          มหาวรรค ภาค ๒
          เรื่องสีหะเสนาบดี
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=5&A=1924&Z=2126

          พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
          พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
          คำว่า ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ

ดาวน์โหลดนานาปัญหาทั้ง ๕๑ ข้อ นานาปัญหา โดยคณะสหายธรรม บันทึก ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com