ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนานาปัญหา
โดย คณะสหายธรรม
 

๒๐. เนื้อบริสุทธิ์เป็นอย่างไร
          ถาม  ขอให้อธิบายคำว่า เนื้อบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นอย่างไร ได้มาอย่างไร

          ตอบ  ขอเรียนให้ทราบดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุไม่พึงบริโภคเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์ โดยส่วนสาม คือ ด้วยเห็น ๑ ด้วยได้ยิน ๑ และด้วยรังเกียจ ๑ ผู้ใดบริโภคต้องอาบัติทุกกฎ
          หมายความว่า ถ้าท่านเห็นว่าเขาฆ่าปลาและเนื้อเพื่อท่าน คือเพื่อทำให้ท่านฉัน เนื้อนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ ท่านฉันเข้าไปก็เป็นอาบัติทุกกฎ หรือไม่ได้เห็น แต่ได้ยินเขาสั่งให้ไปฆ่าปลาฆ่าเนื้อมาทำอาหารให้ท่านฉัน เนื้อและปลานั้นก็ไม่บริสุทธิ์ ท่านฉันเข้าไปก็เป็นอาบัติทุกกฎ หรือแม้ท่านไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ยินด้วย แต่ท่านเกิดความรังเกียจเพราะไม่แน่ใจ คือสงสัยว่า เนื้อเหล่านี้เขาฆ่าเองหรือสั่งให้ฆ่าเพื่อท่านหรือไม่ ถ้าสงสัยหรือนึกรังเกียจอย่างนี้ แล้วยังขืนฉันเข้าไปก็เป็นอาบัติทุกกฎ เพราะถือว่าเนื้อนั้นไม่บริสุทธิ์
          ด้วยเหตุนี้ เนื้อที่บริสุทธิ์จึงต้องเป็นเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสาม ตรงข้ามกับเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์ นั่นคือ เนื้อที่บริสุทธิ์ต้องเป็นเนื้อที่ท่านไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน และไม่รังเกียจ
          พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรื่องนี้แก่สีหเสนาบดีของเจ้าลิจฉวี เมืองเวสาลี ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค ตอนเภสัชชขันธกะ
          นอกจากนั้น พระพุทธองค์ยังทรงห้ามภิกษุฉันเนื้อที่ต้องห้าม ๑๐ อย่างด้วย คือเนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้องู เนื้อราชสีห์ เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือเหลือง เนื้อหมีและเนื้อเสือดาว ภิกษุฉันเนื้อมนุษย์เป็นอาบัติถุลลัจจัย ฉันเนื้อต้องห้าม ๙ อย่างที่เหลือ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอาบัติทุกกฎ
          แต่ภิกษุใดฉันเนื้อและปลาที่บริสุทธิ์โดยส่วนสาม และเว้นการฉันเนื้อต้องห้าม ๑๐ อย่างดังกล่าวนี้แล้ว ภิกษุนั้นชื่อว่าฉันอาหารไม่มีโทษ สมควรแก่สมณะ
          ชัดแล้วใช่ไหมว่า กินอาหารอย่างใดจึงชื่อว่ากินอาหารไม่เป็นโทษ
________________________________________

ที่มา อ้างอิงและแนะนำ :-
          พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕
          มหาวรรค ภาค ๒
          เรื่องสีหะเสนาบดี
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=5&A=1924&Z=2100

          พระไตรปิฏกเล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕
          พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อมนุษย์ เป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=5&A=1372&Z=1508

          พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗
          ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
          อามคันธสูตร
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=25&A=7747&Z=7809

ดาวน์โหลดนานาปัญหาทั้ง ๕๑ ข้อ นานาปัญหา โดยคณะสหายธรรม บันทึก ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com