ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนานาปัญหา
โดย คณะสหายธรรม
 

๒๑. คนกินเนื้อสัตว์เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือ
          ถาม  ดิฉันได้ยินว่าคนที่กินมังสวิรัติพูดว่า พวกที่กินเนื้อสัตว์เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยแท้ จริงอย่างที่พูดหรือเปล่า

          ตอบ  การที่จะทราบว่า ใครเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ ก็โปรดได้ทราบความหมายของคำว่ามิจฉาทิฏฐิเสียก่อนว่าท่านหมายถึงอะไร
          คำว่ามิจฉาทิฏฐินั้นหมายถึงความเห็นผิด ซึ่งความเห็นผิดนั้นอย่างธรรมดาก็มีถึง ๑๐ ประการ อย่างมากมีถึง ๖๒ ประการ ซึ่งใน ๑๐ ประการก็ดี ใน ๖๒ ประการก็ดี ไม่มีการกินเนื้อสัตว์รวมอยู่ด้วยเลย
          ขอพูดถึงมิจฉาทิฏฐิ ๑๐ ประการ ให้ฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจ ๑๐ ประการคือ
          ๑. เห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล
          ๒. เห็นว่าการบูชาไม่มีผล
          ๓. เห็นว่าการบวงสรวงไม่มีผล
          ๔. เห็นว่าการทำดีทำชั่วไม่มีผล
          ๕. เห็นว่าโลกนี้ไม่มี คือไม่เชื่อว่าผู้ที่ตายจากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้มี
          ๖. เห็นว่าโลกหน้าไม่มี คือไม่เชื่อว่าผู้ที่ตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดโลกอื่นมี
          ๗. เห็นว่ามารดาไม่มี คือคุณของมารดาไม่มี
          ๘. เห็นว่าบิดาไม่มี คือคุณของบิดาไม่มี
          ๙. เห็นว่าโอปปาติกสัตว์ คือสัตว์ที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีบิดามารดา เกิดแล้วโตเต็มที่ทันทีอย่างพวกเทวดาเป็นต้นไม่มี
          ๑๐. เห็นว่าสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เห็นแจ้งประจักษ์โลกนี้โลกหน้าด้วยตนเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ ไม่มี คือเห็นว่าผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีนั่นเอง
          ความเห็นผิด ๑๐ ประการนี้ จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ
          การกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิเลย
________________________________________

ที่มา อ้างอิงและแนะนำ :-
          พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗
          ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
          อามคันธสูตร
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=25&A=7747&Z=7809

          พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖
          มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
          มหาจัตตารีสกสูตร
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=14&A=3724&Z=3923#257

          พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑
          ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
          พรหมชาลสูตร
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=09&A=1&Z=1071

          พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗
          จุลวรรค ภาค ๒
          เรื่องวัตถุ ๕ ประการ
                    พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
                    พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ ๕ ประการ
http://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=7&A=3770&Z=3863

ดาวน์โหลดนานาปัญหาทั้ง ๕๑ ข้อ นานาปัญหา โดยคณะสหายธรรม บันทึก ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com