ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนานาปัญหา
โดย คณะสหายธรรม
 

๓๓. ชมพูทวีปคือที่ไหนแน่
          ถาม  คำว่าชมพูทวีปในที่นี้หมายถึงเอเชียใต้ เช่นประเทศอินเดีย เนปาลเป็นต้น หรือหมายถึงโลกนี้ทั้งโลก
          แล้วทวีปอื่น เช่นอุตตรกุรุทวีป ปุพพวิเทหทวีป อปรโคยานทวีปอยู่ในโลกใบนี้หรือเปล่า หรือว่าอยู่ในโลกใบอื่น
          ถ้าสมมุติว่าอยู่ในโลกอื่น แล้วเรามีโอกาสไปเกิดในโลกเหล่านั้นได้ไหม

          ตอบ  ก่อนอื่นขอเรียนว่า โลกเรานี้แบ่งออกเป็นทวีปใหญ่ได้ ๔ ทวีป
          ทางทิศตะวันออกเป็นปุพพวิเทหทวีป ทางทิศตะวันตกเป็นอปรโคยานทวีป
          ทางทิศเหนือเป็นอุตตรกุรุทวีป ทางใต้เป็นชมพูทวีป
          แต่สมัยโบราณ ซึ่งรวมเอาเนปาลไว้ด้วยว่าคือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาเกิดในชมพูทวีปในส่วนที่เรียกว่ามัชฌิมประเทศเท่านั้น เพราะคนในชมพูทวีปเป็นผู้มีจิตใจดี คือใจกล้าแข็งในการทำความดี มีสติมั่นในพระรัตนตรัย ทั้งสามารถประพฤติพรหมจรรย์คือบาชได้ คนที่เกิดในชมพูทวีปจึงดีกว่าเกิดในทวีปอื่นที่เหลือ
          ส่วนที่ถามว่าเรามีโอกาสจะไปเกิดในทวีปอื่นหรือไม่นั้น ขอเรียนว่า
          พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “สัตว์ที่จุติจากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นก็มี สัตว์ที่จุติจากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้ก็มี”
          ถ้าถือตามพระพุทธพจน์นี้แล้วก็แสดงว่า เราสามารถไปเกิดในทวีปทั้ง ๓ มีปุพพวิเทหทวีปเป็นต้นได้ และคนในทวีปทั้ง ๓ ก็สามารถมาเกิดในชมพูทวีปได้เช่นกัน
          แต่ถ้าจะถามหาตัวอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ หรือแม้อรรถกถาแสดงไว้ ก็ต้องเรียนว่าได้พบตัวอย่างจริงๆ ที่ท่านแสดงไว้ว่า กษัตริย์บางองค์ หรือเศรษฐีบางท่านมีภรรยาเป็นชาวอุตตรกุรุทวีป อย่างเช่นโชติกเศรษฐี ซึ่งตามเรื่องกล่าวว่า หญิงนั้นเคยทำบุญร่วมกับท่านในชาติอดีตแล้วไปบังเกิดในอุตตรกุรุทวีป นี่ก็แสดงว่า คนที่เคยทำบุญแล้วไปเกิดในอุตตรกุรุทวีปมีแน่นอน ดังภรรยาของท่านโชติกเศรษฐีนี้เอง ซึ่งท่านเศรษฐีนี้ ในตอนหลังท่านออกบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์ ส่วนภรรยาของท่านซึ่งเทวดาพามาให้จากอุตตรกุรุทวีปนั้น เทวดาก็พากลับไปส่งยังอุตตรกุรุทวีปดังเดิม
          นอกจากนั้น ในอรรถกถา ท่านยังกล่าวถึงแคว้นกุรุซึ่งเป็นแคว้นหนึ่ง ในบรรดา ๑๖ แคว้นในสมัยพุทธกาลว่า คนที่อยู่ในแคว้นกุรุนั้นเดิมทีเดียวเป็นคนที่มาจากอุตตรกุรุทวีป เพราะฉะนั้น แคว้นนั้นจึงมีชื่อเรียกว่าแคว้นกุรุ ตามชื่อของคนที่มาจากอุตตรกุรุทวีปนั่นเอง ปัจจุบันแคว้นกุรุนี้ก็คือเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดียนั่นเอง
          สำหรับเรื่องนี้ก็คงจะเรียนให้ทราบได้เพียงเท่านี้
________________________________________

ที่มา อ้างอิงและแนะนำ :-
          พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕
          อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
          ฐานสูตร
https://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=23&A=8417&Z=8434

ดาวน์โหลดนานาปัญหาทั้ง ๕๑ ข้อ นานาปัญหา โดยคณะสหายธรรม บันทึก ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]