ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนานาปัญหา
โดย คณะสหายธรรม
 

คำนำ
          คณะสหายธรรมได้เริ่มเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ออกอากาศทางสถานีวิทยุยานเกราะ ๗๙๒ (ปัจจุบัน ยานเกราะ ๙๖๓) ในรายการ “คุยกันวันพุธ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และได้ยุติการออกอากาศเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๘ นับเป็นเวลานานถึง ๓๖ ปี ตลอดเวลานั้น คณะได้รับจดหมายถามปัญหาธรรมะมากมาย ซึ่งทางคณะได้ตอบออกอากาศแล้วทุกราย กับยังนำปัญหาบางปัญหาพร้อมคำตอบลงพิมพ์ในหนังสือ “คุยกันวันพุธ” ด้วย
          ถึงกระนั้นก็ยังมีปัญหาอีกมากมายที่สมควรนำออกเผยแพร่ ดังนั้น เมื่อคณะได้ยุติการเผยแพร่ธรรมะทางวิทยุเป็นการถาวร จึงมีเวลาพอที่จะคัดปัญหาที่ยังเหลืออยู่จำนวนมากนั้น เฉพาะที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มารวบรวมพิมพ์ไว้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งต่างหากในชื่อ “นานาปัญหา”
          คณะสหายธรรมขอกราบคารวะ และขอบพระคุณ “ท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณ” ท่านอาจารย์กิตติวุฑโฒ เป็นอย่างสูง ด้วยความสำนึกในพระคุณที่ท่านได้เมตตามานานถึง ๓๖ ปี เมื่อท่านมรณภาพไปเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลาออกอากาศของท่านก็ถูกตัดทอนลงเหลือเพียงวันละชั่วโมงครึ่ง เป็นเหตุให้รายการธรรมะหลายรายการต้องถูกตัดทอนลงโดยปริยาย หนึ่งในรายการเหล่านั้นคือรายการ “คุยกันวันพุธ” ของคณะสหายธรรม
          ขอน้อมถวายกุศลในการให้ “ธรรมะเป็นทาน” มาตลอดเวลา ๓๖ ปีนั้นแด่ท่านกิตติวุฑโฒด้วยความเคารพยิ่ง
          ขออนุโมทนาแด่ท่านที่สนับสนุนการทำงานของคณะมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ และท่านผู้มีรายนามท้ายหนังสือนี้ ที่ได้บำเพ็ญกุศลทุกอย่างร่วมกับคณะสหายธรรมมาโดยตลอด แม้หลายท่านจะละโลกนี้ไปแล้ว แต่ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังคงบำเพ็ญกุศลร่วมกับคณะสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ขออนุโมทนาและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
          แม้ว่าคณะจะได้เผยแพร่พระธรรมทางวิทยุ โดยยึดพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นหลักมาโดยตลอดก็ตาม ถึงกระนั้นก็อาจจะเกิดความบกพร่องและผิดพลาดขึ้นโดยไม่เจตนา ไม่ว่าจะด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ คณะจึงขอแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการกราบขอขมาต่อพระรัตนตรัยไว้ที่นี้ ขอคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขและความเจริญในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้ว

ด้วยเมตตาและปรารถนาดี
          ประณีต ก้องสมุทร   
          แห่งคณะสหายธรรม  

________________________________________

คณะสหายธรรม
ดำเนินงานโดย
          อาจารย์ประณีต      ก้องสมุทร
          คุณสงวน สุจริตกุล
          คุณอรุณี โชติบุตร
          คุณประมัย โชติวรรณ
          คุณประเทือง เทพหัสดิน ณ อยุธยา      
          คุณพูลศรี เจริญพงษ์
          คุณพิมลพรรณ ภักดีศรี
          คุณกองแก้ว จันทรวิรุจ
          คุณปิยนารถ กนกพลอย
________________________________________

ที่มา อ้างอิง และแนะนำ :-
          พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕
          อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
          พลสูตร
https://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=23&A=7711&Z=7764

          พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔
          อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
          สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๑
https://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=22&A=4129&Z=4142

          สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๒
https://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=22&A=4143&Z=4175

          สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๓
https://84000.org/tipitaka/book/v.php?B=22&A=4176&Z=4224

ดาวน์โหลดนานาปัญหาทั้ง ๕๑ ข้อ นานาปัญหา โดยคณะสหายธรรม บันทึก ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]