ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
            การค้นหาคำว่า “ อาสวะ ”             ผลการค้นหาพบ  2  ตำแหน่ง ดังนี้ :-

แสดงผลการค้น ลำดับที่  1 / 2
[135] อาสวะ 3 (สภาวะอันหมักดองสันดาน, สิ่งที่มอมพื้นจิต, กิเลสที่ไหลซึมซ่านไปย้อมใจเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ — mental intoxication; canker; bias; influx; taint)
       1. กามาสวะ (อาสวะคือกาม — canker of sense-desire)
       2. ภวาสวะ (อาวสวะคือภพ — canker of becoming)
       3. อวิชชาสวะ (อาสวะคืออวิชชา — canker of ignorance)

       ดู [136] อาสวะ 4 ด้วย

D.II.81;
S.IV.256.
ที.ม. 10/76/96;
สํ.สฬ. 18/504/315.

แสดงผลการค้น ลำดับที่  2 / 2
[136] อาสวะ 4 (mental intoxication; canker)
       1. กามาสวะ (อาสวะคือกาม — canker of sense-desire)
       2. ภวาสวะ (อาวสวะคือภพ — canker of becoming)
       3. ทิฏฐาสวะ (อาสวะคือทิฏฐิ — canker of views or speculation)
       4. อวิชชาสวะ (อาสวะคืออวิชชา — canker of ignorance)

       ในที่มาส่วนมาก โดยเฉพาะในพระสูตร แสดงอาสวะไว้ 3 อย่าง โดยสงเคราะห์ทิฏฐาสวะเข้าในภวาสวะ (ม.อ. 1/93)

Vbh.373 อภิ.วิ. 35/961/504.

[***] โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 ดู [97] พุทธโอวาท 3.


พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=อาสวะ
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%CD%D2%CA%C7%D0


บันทึก  ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗,  ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com