ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
            การค้นหาคำว่า “ ผ้า ”             ผลการค้นหาพบ  18  ตำแหน่ง ดังนี้ :-

แสดงผลการค้น ลำดับที่  1 / 18
ครองผ้า นุ่งห่มผ้า

แสดงผลการค้น ลำดับที่  2 / 18
ทอดผ้าป่า เอาผ้าถวายโดยทิ้งไว้เพื่อให้พระชักเอาเอง
       ดู ผ้าป่า

แสดงผลการค้น ลำดับที่  3 / 18
ผ้ากฐิน ผ้าผืนหนึ่งที่ใช้เป็นองค์กฐินสำหรับกราน แต่บางทีพูดคลุมๆ หมายถึงผ้าทั้งหมดที่ถวายพระในพิธีทอดกฐิน,
       เพื่อกันความสับสน จึงเรียกแยกเป็นองค์กฐิน หรือผ้าองค์กฐิน อย่างหนึ่ง
       กับผ้าบริวารหรือผ้าบริวารกฐิน อืกอย่างหนึ่ง;
       ดู กฐิน

แสดงผลการค้น ลำดับที่  4 / 18
ผ้ากรองน้ำ ผ้าสำหรับกรองน้ำกันตัวสัตว์; ดู ธมกรก

แสดงผลการค้น ลำดับที่  5 / 18
ผ้ากาสายะ ดู กาสาวะ

ผ้ากาสาวะ ดู กาสาวะ

แสดงผลการค้น ลำดับที่  6 / 18
ผ้าจำนำพรรษา ผ้าที่ทายกถวายแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบแล้วในวัดนั้น ภายในเขตจีวรกาล;
       เรียกเป็นคำศัพท์ ผ้าวัสสาวาสิกา วัสสาวาสิกสาฏก หรือ วัสสาวาสิกสาฏิกา;
       ดู อัจเจกจีวร

แสดงผลการค้น ลำดับที่  7 / 18
ผ้าไตร, ผ้าไตรจีวร ดู ไตรจีวร

แสดงผลการค้น ลำดับที่  8 / 18
ผ้าทรงสะพัก ผ้าห่มเฉียงบ่า

แสดงผลการค้น ลำดับที่  9 / 18
ผ้าทิพย์ ผ้าห้อยหน้าตักพระพุทธรูป (โดยมากเป็นปูนปั้นมีลายต่างๆ)

แสดงผลการค้น ลำดับที่  10 / 18
ผ้านิสีทนะ ดู นิสีทนะ

แสดงผลการค้น ลำดับที่  11 / 18
ผ้าบริวาร ผ้าสมทบ; ดู บริวาร

แสดงผลการค้น ลำดับที่  12 / 18
ผ้าบังสุกุล ดู บังสุกุล

แสดงผลการค้น ลำดับที่  13 / 18
ผ้าป่า ผ้าที่ทายกถวายแก่พระโดยวิธีปล่อยทิ้งให้พระมาชักเอาไปเอง อย่างเป็นผ้าบังสุกุล,
       ตามธรรมเนียมจะถวายหลังเทศกาลกฐินออกไป;
       คำถวายผ้าป่าว่า “อิมินา มยํ ภนฺเต, ปํสุกูลจีวรานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, ปํสุกูลจีวรานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย”
       แปลว่า “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ”

แสดงผลการค้น ลำดับที่  14 / 18
ผ้าวัสสาวาสิกสาฏิกา ดู ผ้าจำนำพรรษา

แสดงผลการค้น ลำดับที่  15 / 18
ผ้าวัสสิกสาฏิกา ดู ผ้าอาบน้ำฝน

แสดงผลการค้น ลำดับที่  16 / 18
ผ้าสาฏิกา ผ้าคลุม, ผ้าห่ม

แสดงผลการค้น ลำดับที่  17 / 18
ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าสำหรับอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนตลอด ๔ เดือนแห่งฤดูฝน
       ซึ่งพระภิกษุจะแสวงหาได้ในระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ และให้ทำนุ่งได้ในเวลากึ่งเดือน ตั้งแต่ขึ้น ๑ ถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปัจจุบันมีประเพณีทายกทายิกาทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนตามวัดต่างๆ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘;
       เรียกเป็นคำศัพท์ว่า วัสสิกสาฏิกา หรือ วัสสิกสาฏก;
       คำถวายผ้าอาบน้ำฝนเหมือนคำถวายผ้าป่า
       เปลี่ยนแต่ ปํสุกูลจีวรานิ เป็น วสฺสิกสาฏิกานิ และ “ผ้าบังสุกุลจีวร” เป็น “ผ้าอาบน้ำฝน”

แสดงผลการค้น ลำดับที่  18 / 18
เวิกผ้า ในประโยคว่า “เราจักไม่ไปในละแวกบ้านทั้งเวิกผ้า” เปิดสีข้างให้เห็น
       เช่น ถกจีวรขึ้นพาดไว้บนบ่า


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ผ้า
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%BC%E9%D2


บันทึก  ๒, ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com