ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

มัจฉริยะ ความตระหนี่, ความหวง (ข้อ ๔ ในมละ ๙),
       มัจฉริยะ ๕ คือ
           ๑. อาวาสมัจฉริยะ ตระหนี่ที่อยู่
           ๒. กุลมัจฉริยะ ตระหนี่สกุล
           ๓. ลาภมัจฉริยะ ตระหนี่ลาภ
           ๔. วัณณมัจฉริยะ ตระหนี่วรรณะ
           ๕. ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรม
       (ข้อ ๙ ในสังโยชน์ ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม)


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=มัจฉริยะ_๕
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C1%D1%A8%A9%C3%D4%C2%D0_%F5

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก  ๒, ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]